Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der bevolking , besloot de Resident, „danken wij aan het werk der Zendelingen' . — Ook bij de kroning onzer Koningin heeft de Minahassa zich uitgesloofd en een grootschen optocht georganiseerd, waarvan wij de photographieën zagen. Als de meest belangrijke kan ik mij nog voorstellingen herinneren van verscheidene zonen van Hoofden, uitgedoscht in oud Alfoersch kostuum; van kleederdrachten uit den tijd der Kompanie; van een wagen met een zinnebeeldige voorstelling van den christelijken godsdienst en ten slotte van het borstbeeld der Koningin, omgeven door 18 in het wit gekleede dochters van Hoofden.

Om klokslag 7 uur stoomde de Siboga den iyden Ju]| van Menado weg; van het achterdek van de Serdang sloeg de commandant van dat vaartuig al onze bewegingen gade en keek toe hoe onze trossen ingehaald werden; zeker vond hij het rustig op de gevaarlijke reede van Menado dien zoo dicht naast hem liggenden buurman, kwijt te raken.

Het kleine vulkaan-eilandje Menado-toea werd gepasseerd en toen stoomden wij in noordelijke richting met het plan om o. a. meer ook den landrug te zoeken, die te oordeelen naar de hooge temperatuur van het bodemwater in de Celebes Zee, deze zee scheiden moet van den Pacifischen Oceaan. Volgens de berekeningen mocht er op dien rug geen grooter diepte dan 1300 M. gelood worden, wilde het koude oceanische water verhinderd zijn om in de Celebes Zee in te dringen. Het lag natuurlijk voor de hand dien rug te zoeken in de richting eener lijn welke over Siau, de Sangir- en Talaut-eilanden naar Mindanao loopt en daar in deze streken van den Archipel, S. J. HlCKSON de eenige geleerde was geweest, die zich met de fauna der riffen van enkele dezer eilanden had bezig gehouden, besloot WEBER naast het dreggen ook bijzondere aandacht aan deze fauna te schenken.

De eerste dag na ons vertrek van Menado was ons bijzonder gunstig; hoewel de zee 's middags onstuimig werd kwam de kor met een prachtige vangst boven. In groot aantal

Sluiten