Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zulk een onbereikbaar oord leeft, leek mij een heldenfeit toe. Sinds 1898 had Mevr. VAN HOUTEN geen schip gezien en in twee jaren geen Europeesche vrouw gesproken. Een woord van warme hulde mag ik hier wel brengen aan haar en aan zoo vele anderen, die ik mocht leeren kennen, Europeesche en Indo-Europeesche vrouwen, die met haar man de eenzaamheid of wildernis introkken, waar zijn ambt hem riep. Er wordt zooveel kwaad van Indië gesproken, zooveel op de Indische Maatschappij afgegeven — en 't is waar, dat daar evenzeer als bij ons, nog veel kan verbeterd worden — maar 't is niet minder waar, dat er velen zijn, die zoo stil en trouw hun plicht doen, van wie men nimmer hoort spreken en die heldenmoed aan den dag leggen. Of is het geen heldenmoed zich vrijwillig te gaan begraven in een kleine kampong, ergens op een ver verwijderd eiland of in een onbereikbaar bosch, en dat niet voor een of twee maar wellicht voor lange jaren. Indien de man controleur is, heeft hij zijn werkkring buitenshuis; de bevolking moge hem al eens meer of minder sympathiek zijn, 't is Goddank regel geworden, dat de controleur zich met hart en ziel wijdt aan de belangen der hem toevertrouwde landstreek. Intusschen zit zijne vrouw thuis, steeds zorgende voor huis en hof en, als zij kinderen heeft, vervolgt haar in zwakke oogenblikken het spook der naderende scheiding, als de kinderen voor hunne opvoeding naar Holland moeten. O, eere zij haar allen, die trouw en geduldig die moeielijke taak vervullen.

Mevr. VAN HOUTEN, de Njora en twee kleine meisjes roeiden met mij mede naar boord terug en genoten van de afleiding en de kleine versnaperingen, die ik haar aan kon bieden. De dankbaarheid der Njora toonde zich door daden; zij heeft de kinderen van Beo zeker iets gezegd, want toen WEBER bij laag water op het rif kwam, waren taliooze, kleine, vlugge handen in de weer om hem bij het vangen van dieren behulpzaam te zijn en hij keerde dan ook heel gauw met zulk een voorraad dieren aan boord terug, als hij zelden

Sluiten