Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voren kreeg. Jammer dat kennis maken, zich aangetrokken gevoelen tot menschen en plaatsen en haast meteen weder afscheid nemen, het lot der opvarenden op de Siboga was, voortgedreven als zij werden door de taak, die hun was opgelegd en den beperkten tijd waarin die moest worden volvoerd!

De zoon van den president, benevens een inboorling, die zich te Ternate voor den krijgsdienst wilde laten keuren, vergezelden ons naar Liroeng op Salibaboe. Onderweg werd gelood bij mooi weder maar onstuimige zee en reeds om 4 uur lagen wij voor Liroeng ten anker. De president djoegoegoe kwam dadelijk aan boord der Siboga en toen Weber hem den aanbevelingsbrief had laten lezen, ons door den Resident van Menado welwillend medegegeven, beloofde hij alle medewerking. Den volgenden ochtend zagen wij veel volk op de ons omringende riffen en 's middags kwamen de menschen in prauwtjes aanroeien met petroleumblikken vol dieren, als mollusken, holothuriën, zeesterren, krabben, etc. De wetenschappelijke staf werd als het ware bedolven onder dieren en wist er haast geen raad meer mede; vooral de tallooze krabben, die zoo vlug in hunne bewegingen zijn, gaven heel wat last; zij scholen overal onder en als er eene een geschikt hoekje gevonden had, verweerde zij zich van daar uit geducht met haar sterke scharen. Een groote Birgus — een krabbensoort waaraan RUMPHIUS in zijn Rariteit-kamer een heel hoofdstuk heeft gewijd, — kroop in het kluisgat. Indachtig het gezegde van RUMPHUS, dat ,men deze gedrochtelijke krabbe eer een scheer uit het lijf zoude trekken, dan dat zij het gevatte loslaate" wachtte nlerstrasz er zich wel voor zijn hand in het kluisgat te steken, om de krab er uit te halen, maar vergenoegde zich er mede: „toe beest, kom er uit" te roepen. Deze „krabbe" bleef echter stilletjes zitten en heeft weken zonder te eten de reis medegemaakt. Van dien dag af noemden onze matrozen de Siboga het krabbenschip, „kapal kapiting" en waar is het, dat lang na ons vertrek van Liroeng onverwachts uit menig hoekje een krab te voorschijn kwam.

Sluiten