Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boomen te vernielen, die in de landen van den sultan groeiden.

Vaartuigen werden thans door haar afgezonden, waarvan de bemanning de opdracht had de Moluksche eilanden af te loopen en overal de nagelboomen te vernielen. Dat de bevolking niet altijd lijdelijk toezag wanneer de bron van haar welvaart vernield werd, spreekt wel van zelf. Ongehoorde gruweldaden werden door de Hollanders bedreven en deze tochten met den naam van „hongitochten" gebrandmerkt. De eenvoud waarmede Ds. valentijn al de bedreven gruwelen verhaalt, klinkt ons thans cynisch in de ooren en is het bewijs, hoezeer de moreele begrippen veranderd zijn, want onze voorvaderen schijnen in deze behandeling der inboorlingen niets gevonden te hebben. Die inboorlingen waren immers slechts nakomelingen van Cham's vervloekte geslacht? Wallage verdedigt in zijn meermalen aangehaald werk over Insulinde deze handelwijze der Compagnie. Hoewel wij wallage dankbaar mogen zijn, dat hij er de Engelschen op wijst, dat het hen niet past de Hollanders hard te vallen over het uitroeien van den kruidnagelboom, aangezien zij zeiven lang een zoutmonopolie in Engelsch-Indië hebben gehandhaafd, dat veel zwaarder op de bevolking drukte, zoo zal toch wel geen Nederlander het met wallace en zijne bewering eens zijn. Prof. veth komt dan ook met kracht hiertegen op in zijne aanteekeningen op het werk van Wallage.

De monopoliën op kruidnagelen en muscaatnoten zijn gelukkig, zooals iedereen weet, sedert 1864 opgeheven.

Wij korden ten oosten van Makian met goed succes; het net bevatte o. a. weder een zeldzamen Culeolus, waarover lover zich verheugde en bovendien vele interessante diersoorten. Een haal met het groote plankton-net vei rijkte onze verzameling kwallen, die reeds in twee monographiën van het Siboga-werk door Prof. Maas en Frl. Dr. Moser bewerkt zijn, met vele mooie exemplaren. Dr. fanny moser schrijft, dat het medegebrachte Ctenophoren-materiaal uit tien soorten

Sluiten