Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar Batjan stoomende, passeerden wij straat Herberg

wat een echt Hollandsche prozaïsche naam voor zulk een mooi vaarwater! De oevers der groote en kleine eilanden waartusschen de straat doorkronkelt zijn met zwaar bosch bedekt. Hooge bergketens verhelïfen zich daarachter en sluiten het gezicht op de open zee af; men zou zich kunnen voorstellen op een meer te varen, ware het niet, dat de straat zich telkens tot de breedte van een rivier vernauwt, op eene plaats zelfs in die mate, dat zij niet breeder is dan ongeveer 100 meter; snelle, krachtige stroomen bruischen hier doorheen, en met welgevallen zagen wij toe, hoe fier de Siboga onder de vaste leiding van onzen commandant weder deze stroomen doorkliefde. Tegen den avond naderden wij Batjan, de breede, hooge bergrug, die zich op het eiland verheft, deed allen, die Zuid-Afrika kenden, aan den Tafelberg denken. Hier kwamen wij ook weder onder den invloed van de oceanische deining en het wrak van een grooten, ijzeren driemaster, dat al sinds jaren voor Batjan ligt en volgens de inboorlingen een lievelingsverblijf is van krokodillen en visschen, sprak aanschouwelijk van de gevaren, waarmede riffen en banken in deze zeeen den zeeman bedreigen.

Batjan is een sultanaat, dat op dat oogenblik sultanloos was, want de oude sultan, uit reisverhalen wel bekend, was gestorven. Controleur MEYBOOM, die ons een bezoek bracht, vertelde, dat een der prinsen spoedig tot sultan hoopte bevordtrd te worden, en daarom werd door dezen met verlangen de komst van den Resident verbeid, welke den prins zijn benoeming zoude overhandigen. Batjan zag er vriendelijk uit en prijkte met een wit kerkje, dat schilderachtig tegen het donkere geboomte afstak. De bevolking leeft hoofdzakelijk van sago, een cultuur, die zoo weinig inspanning vordert, dat zij, traagheid bevorderende, demoraliseerend op de menschen werkt. De controleur gaf ons kleine, fijn gevlochten, vierkante mandjes ten geschenke, die de bevolking als zeven gebruikt en waarvan er vier of zeven in elkander passen. De

Sluiten