Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een min of meer vast in elkander gegroeiden knolvorm. Ik vermoed, dat dit een gevolg is van den stroom en de golfslag, waaraan de planten hier blootstonden.

Na ons vertrek van Sanana werd de reeds vermelde landrug tusschen Lisamatoela en Obi opgelood en vervolgens al loodende de groote diepte tusschen Boeroe en de Soelaeilanden geconstateerd. Aan den avond van den tweeden dag, die aan deze werkzaamheden gewijd was, kwamen wij voor Bara op Boeroe ten anker. Hier werd ons oog door de hooge bergen op Boeroe getroffen, die ons misschien des te meer boeiden, omdat zij geen vulkanen waren, maar hooge, rotsige bergen met klippen zoo steil, dat zelfs de plantengroei der Tropen niet vermocht ze met een groen kleed te bedekken; de reuzen voor ons deden aan Europeesche bergen denken, en de vergelijking deed liefelijke beelden van Westersche landen voor ons oog verrijzen, die niet meer zoo vlug als in het begin onzer reis, verdrongen werden door het natuurschoon der Oostersche omgeving.

Een landexcursie den volgenden morgen gehouden, leverde weinig op; de rivier, die wij op verzoek van Prof. MARTIN zochten, was niet te vinden, en een klein stroompje, dat wij in onze vlet oproeiden, bracht ons wel in een schilderachtig, in het water staand bosch, waar onze vlet geheimzinnig tusschen stammen en wortels heengleed, maar dit was geen terrein voor den zooioog, die ook vrij spoedig ontmoedigd terugkeerde.

's Middags ging men met de stoomsloep naar de kampong Bara, die een half uur van onze ankerplaats verwijderd was. In een droog rivierbed verzamelden de heeren steenen en de doctor vond hier een kalksteen, die bij het stuk slaan een dik vloeibaar aardpik bevatte, dat sterk naar ichthvol rook. In de kampong lieten de vrouwen, die dikwijls voor de heeren wegliepen, zich door mij photographeeren, en het kamponghoofd noode ons binnen te treden in zijn huis, dat er waarlijk netjes uitzag en van de welvaart zijner bewoners getuigde. De terugtocht bij ondergaande zon was heerlijk; het panorama

Sluiten