Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve de vier gevangenen, die bij ons dienst deden als huisbedienden waren er ook nog eenige anderen, die de wegen moesten onderhouden. Een dier stumperts had een booze zweer in den voet, die door allerlei kwakzalverij steeds erger werd; de man stelde zich reeds allerlei akeligheden voor van amputeeren of doodgaan, toen de cipier er WEBER bijhaalde, wiens titel van Dr. voor deze eenvoudige lieden niet anders beteekende dan Dr. med. Nu is WEBER ook wel Dr. med., maar de dagen der praktijk liggen, helaas, reeds zoo ver achter hem, dat hij slechts met huivering zich aan behandeling van patienten waagt. Doch hier moest geholpen worden; de kuur gelukte en met dat gevolg, dat nu de patienten naar de gevangenis toestroomden, die allen smeekten om behandeld te worden. Saleyer w:as destijds van een doctor djawa verstoken, maar Gouverneur VAN HöEVELL, wien WEBER van zijn drukke praktijk vertelde en op de noodzakelijkheid wees van blijvende medische hulp, verzocht hem hierover een officieel schrijven op te stellen, ten gevolge waarvan thans een doctor djawa te Saleyer is gevestigd.

Alle zendelingen moesten arts zijn of een kundige arts bij zich hebben om in korten tijd het hart der bevolking te winnen. Wat is WEBER op onze landreis in 1888 niet onophoudelijk om hulp gevraagd, hulp, die dikwijls niet meer baatte, omdat zij te laat kwam. Hoe heeft Dr. NlEUWENHUlS het op nieuw in Borneo ondervonden, dat zijn doctorschap hem overal toegang verschafte en zijn kunde en geneesmiddelen zoozeer der bevolking ten goede kwamen.

Bij allen eerbied dien de inlander voor den arts heeft, mist hij echter alle begrip van het beoefenen der wetenschap, alleen uit liefde tot het weten. Op diezelfde landreis, waar ik zooeven van sprak, beluisterde ik onze bedienden, die het er onderling over hadden, dat hun ,toewan' zich zoo zeer om het verzamelen van dieren bekommerde, terwijl het toch bleek, dat hij ook wel menschen helpen kon. Zij begrepen maar niet, hoe dat in elkander zat, totdat een deze snuggere

Sluiten