Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— zat met een zak geld vóór zich en regelde de inzetten op de verschillende hanen. Hoe dit juist in zijn werk ging is mij niet duidelijk geworden, maar er werden groote sommen verdobbeld. Den vechthanen werd een lang, vlijmend scherp mesje aan den eenen poot gebonden, en nauwelijks liet men de dieren los of zij vlogen als razenden op elkander aan. De strijd duurde slechts eenige seconden, gewoonlijk lag een haan onmiddellijk dood, een enkele maal stierf de tweede binnen weinige minuten. Ik voor mij vind hanengevechten een naar gezicht, maar ik moet bekennen, dat zij, althans zooals zij hier in praktijk gebracht werden, niet zoo wreed zijn, als ik het mij had voorgesteld. De betrokken hanen zijn onmiddellijk dood en hij, die veel in inlandsche kampongs heeft rondgeloopen, weet hoe strijdlustig de hanen daar zijn en hoe zij elkaar uit vechtwoede vreeselijke wonden kunnen toebrengen, waar de dieren meer aan lijden moeten, dan een vechthaan lijden kan. Wat werd de haan, die overwinnaar was gewasschen, gevoed, getroeteld, 't Is trouwens merkwaardig, hoe mak die dieren in Indië worden; nog zie ik voor mij een nakend klein jongentje, dat door een kampong wandelde met een haan, veel grooter dan zijn hoofdje, op eiken schouder, die hij met zijn knuistjes vasthield.

Het grootste kwaad der hanengevechten is wel, dat het de menschen tot dobbelen verleidt. Gedurende de gevechten nam het gelaat van onzen waardigen, voornamen Opoe een hartstochtelijke uitdrukking aan en ik kon mij gemakkelijk voorstellen, dat in zulke oogenblikken zelfs dit — toch zeker hoogstaand hoofd — niet meester zijner daden was.

Ten slotte schaarde zich de menigte om een open grasveld en begon het boksen en kampvechten tusschen jonge mannen, waarbij een scheidsrechter zat, die tusschenbeide trad, zoodra hij vreesde, dat het spel in ernst mocht overgaan. Grappige scènes leverde dit spel in overvloed op; ik vond de jonge mannen erg goedig voor elkaar en slechts een enkele werd driftig. Doch ik had genoeg gezien en was

Sluiten