Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schip was opgedragen, is hier wezenlijk wel op zijn plaats; nooit mopperde genoemde officier, hoe vuil ook de zooiogen het schip maakten. Daar werd de waterslang weder aan de machine gekoppeld, en met krachtigen straal het net en de zeeftafel behandeld. Daarbij kreeg menigmaal de naastbijstaande den vollen straal tegen zich aan, maar och, daar bekommerde men zich niet meer om, men was, so wie so, toch al modderig en nat.

En de vangst?

Wel, het was al belangrijk genoeg, dat enkele dieren gevangen werden in die koude, eeuwig duistere afgronden. Het waren kiezelsponsen, foraminifeeren, verschillende wormen, waaronder één nieuwe, maar voor de wetenschap des te belangrijker, omdat hij nauwelijks te onderscheiden is van eene soort, die in het ondiepe water der arktische zeeën leeft.

Trouwens verdere korringen in de Banda Zee op diepten van ongeveer 3000 meter, die goede vangsten opleverden, bevestigden, dat de dieren der diepzee een ruime verspreiding hebben en toonden aan, dat de Banda Zee, hoewel een afgesloten diepzee-bekken, geen eigen fauna rijk is, zooals men wel eens gemeend had. Een ander resultaat van al ons visschen was, dat duidelijk bleek, hoe menige kustvorm tot grootere diepte zijn woonplaats uitstrekt en omgekeerd echte diepzeedieren langs de hellingen der eilanden hooger op zich begeven, dan men vroeger dacht. Ongetwijfeld was echter de buit, die bij die eene zeer diepe korring opgehaald werd niet in verhouding tot de ontzachelijke moeite; later bleek bovendien, dat bij deze korring van 4400 meter ons spil, niettegenstaande alle voorzorgen, toch een defect had gekregen en het niet geraden was, het herhaalde malen bloot te stellen aan dergelijke zware krachtsinspanningen. Onder deze omstandigheden en met de wetenschap, dat op groote diepten het aantal levende wezens gering is, kon niemand onzer het erg betreuren, dat wij deze zeer diepe korringen niet meer herhalen konden. Zulke korringen te doen met een instrumentarium, dat er niet sterk genoeg voor was, eischte te

Sluiten