Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om kolen te laden, doch onderweg werd behalve gelood ook herhaaldelijk gedregd. Op rotsbodem werd hier, evenals ten noorden van Menado een prachtige verzameling kiezelsponsen (Hexactinellidae) opgehaald, doch toen WEBER den volgenden dag op dezelfde plek nogmaals zijn geluk wilde beproeven, brak de voorlooper en kwam het net ledig boven. Den daaropvolgenden dag hadden wij onder het sleepen van het net één harden ruk gevoeld, maar verder niets bemerkt, dat aanleiding kon geven om aan het welslagen der korring te twijfelen, doch met dien éénen ruk was het zware touw, de zoogenaamde sim, die o. a. het net open moet houden, stuk getrokken. Dit was nu toegevallen en kwam ledig boven. Twee dagen achter elkander zulk een tegenvaller te ondervinden en den geheelen dag te werken voor niets, werkt deprimeerend, niet het minst op het personeel; van het laatste waren bovendien drie stokers wegens ziekte buiten dienst gesteld en moesten de anderen dus des te zwaarder werken; één leed aan hardnekkige malaria en hoe zorgvuldig de doctor den zieke, die voor meerdere rust bij den longroom was gelegd, ook verpleegde, de koorts wilde niet wijken. De beide anderen hadden lichte verwondingen opgeloopen en herstelden gauw. Ieder verheugde zich, dat de Siboga te Ambon een paar dagen rust zoude houden.

Intusschen bracht het verticaal-net mooie vangsten boven; de horizontaal-cylinder weigerde helaas den dienst, omdat zijn net deerlijk scheurde. Dadelijk waren baboe en ik met draad en naald in de weer om het ongeluk te herstellen, doch het net was versleten en kwam dien eigen dag weder stuk boven. Er schoot niet anders over dan een nieuw net te maken; het fijne, kostbare, zijden builgaas werd uit den voorraad voor den dag gehaald en met de hulp van VERSLUYS het ingewikkelde, bijna twee meter lange net, dat om acht naar binnen voorspringende, lange, ijzeren staven heen moet sluiten en tevens den geheelen binnensten omvang van den cyiinder bekleeden, zoo zuinig mogelijk geknipt. Baboe en

Sluiten