Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets vreemds voor ons, visschen zooveel leven te hooren maken, nog vreemder was het knorrend geluid, dat enkelen dezer dieren in andere gedeelten van den Archipel b.v. bij Lombok voortdurend lieten hooren, en dat vooral zoo vreemd door den wand van het schip klonk, wanneer ik s avonds in mijn hut lag. Dat een visch stom is, is dus ook alweer niet altijd waar.

Evenals elders in den Archipel maken ook hier de inheemsche gereedschappen voor het dagelijksche leven, de kleederen, eindelijk ook, hoewel in mindere mate, de benoodigdheden voor jacht en vischvangst plaats voor uit Europa ingevoerde artikelen. Het oude, vol originaliteit, een beeld van den smaak, het vernuft, de gave van de vervaardigers wordt vervangen door fabriekmatig werk van het allerlaagste allooi, waarmede de Europeesche markt Indië overstroomt.

Reeds in 1888 hoorden wij in de stille kampongs der Padangsche Bovenlanden de naaimachine ratelen, en het pionierswerk der beschaving van de Zweedsche lucifers is buitengewoon. Vergeleken met andere landen als NieuwZeeland en Australië is de Oosthoek van onzen Archipel langen tijd intakt gebleven, en heeft de bevolking haar karakter bewaard in haar leefwijze, haar huisraad, hare overal aangebrachte versieringen. Maar ook hier maakt het oude met reuzenschreden plaats voor het nieuwe, en spoedig zal verdwenen en vergeten zijn, wat de volksziel dier eilanders, wat hun smaak en vernuft wisten te wrochten. De reiziger heeft daarom de roeping met beleid en oplettendheid te verzamelen, wat er nog is, om het in onze Musea te bewaren.

Zoo werden dan ook hier evenals elders door VVEBER ethnographica verzameld met de hulp van den Controleur en den heer W. Daaronder waren opmerkelijk gevlochten banden of zakken, om borden of schotels langs den wand in op te hangen. Ook werden ons kleine van hout gesneden menschelijke figuren van de Tenimber-eilanden

Sluiten