Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wensch om een .flying survey" van de kus. te maken allezins gerechtigd en werd besloten, dat wij ons niet verde van de kust zouden verwijderen, dan met dit doe e vei-

eeni^en wss. . .1 1

Aldus langs Timor stoomende vertoonde liet gansche edan

zich aan ons oog; door zijn geheele lengte zagen w.) verscheidene bergketens loopen, wier sp.tse, verweerde toppen aan de bergen op Ceram of in Europa deden denken, kegel vormige vulkanen ontbraken geheel. Ook kwamen, door hun betrekkelijke kaalheid, de scherpe lijnen der bergen h.er veel meer tot hun recht dan op de meeste andere eilanden van den Archipel, waar de bergen met een dicht Plantenkleed bedekt zijn. Op de bergen waren tuinen aangelegd over het geheele bebouwde land lag een groen waas, waarschijnlijk het gevolg van den pas ingetreden westmoesson De kust langs het strand scheen overal onbewoond, maar te«en de hellingen der bergen zag men verspreid bijenkorfvormige huizen staan. De oorzaak, dat de kust zoo schaar bevolkt is, zal wel de branding zijn, die zoo hevig is dat de bevolking toch niet op zee kan varen om te visschen Visschersbootjes hebben wij dan ook niet ontmoet en nergen

een «oede baai of inham waargenomen, waar schepen voor de

kracht der branding in den oostmoesson veilig zouden liggen.

WALLAGE roemt in zijn beschrijving van den Indischen Archipel de bodemgesteldheid van Timor en meent, dat indien een ander stelsel van regeeren werd ingevoerd, enkele goede wegen in de hoog gelegen districten aangelegd, en ten verzoenende politiek en strikte rechtvaardigheid jegens de inboorlingen werd betracht, Timor een bezitting van groote waarde zou kunnen worden. Wij geloofden hem gaarne, omdat

wij het eiland, van uit zee gezien, zoo bijzonder mooi vonden.

Maar al ware alles zóó, als WALLAGE het voorstelt, en al ware voor Timor nog een heele toekomst weggelegd, dan zijn voo al de verbeteringen, die WALLAGE wenscht ingevoerdl te zien, geld en vóór alles knappe, eerlijke menschen noodig.

Sluiten