Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de stoomsloep op geringe diepte aan het dreggen was geweest: „is het anders niet, dat hebben wij al lang, daarvan kunnen wij toch niet nog meer medenemen, en dergelijke gezegden meer, beginnende teekenen van geblaseerdheid. Deze verdween echter weder geheel, toen wij op onzen weg naar het noorden in de Landoe-baai, of Pepelabaai der inboorlingen, volle maan troffen, dus springeb. De riffen liepen over groote uitgestrektheid droog en wij konden naar hartelust verzamelen; maar ook dit werd hoe langer hoe moeilijker, want dieren en planten, waarvan men reeds veel exemplaren had, moest men, om niet onnoodig spiritus, flesschen en blikken te gebruiken, laten staan en alleen dezulken medebrengen, die in onze collecties niet of schaars vertegenwoordigd waren. Dit was echter lang niet gemakkelijk uit te maken en dikwijls stonden wij bij het een of ander voorwerp te wijfelen, want de alcohol voorraad verminderde sterk en ook daarmede moest rekening gehouden worden. In het geheel werd op onze reis 4000 liter alcohol verbruikt om van andere conservatiemiddelen niet te spreken.

Evenals te Savoe had ook op Rotti de bevolking, ter wille van de vischvangst, een uitgebreid systeem van dijkjes op het rif gebouwd en een groote vindingrijkheid aan den dag gelegd om van diepere kreekjes in het rif partij te trekken. Hier en daar waren die dijkjes tot een ingewikkeld systeem vereenigd, beginnende met een voorportaal en eindigende in een soort van fuik; zij maakten het loopen op het rif vrij lastig. Op de dijkjes vond ik van algen overal weer Dasycladiaceae, die hier al hare levensvoorwaarden schijnen vervuld te zien, en voor wie het dus niet schadelijk, maar bepaald noodig schijnt te zijn, dat zij bij eb droog staan. Ik vermoed, dat het gedeeltelijk uitdroogen der plantjes in verband moet staan met het openspringen der diep onder den buitenwand gelegen sporangia. De gelegenheid groote koralen en omvangrijke Alcyonaria geheel op het droge te zien, lokte tot het maken van photographiën van het rif

Sluiten