Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooge bergen hun toppen naar den hemel. Het zuidoostelijk gedeelte van de Kaapkolonie is veel meer Engelsch dan het zuidwestelijk deel. Maar toch is de groote kerk. die men op de plaat links op den voorgrond ziet, een Hollandsche. Jozua Franqois Joubert was de eerste, die in dat district het Evangelie aan de kleurlingen verkondigde. Hij trouwde met eene dochter van Jacobus Martinus Gaus, een kolonist van Duitsche afkomst.

Een zijner zonen was Petrus Jacobus, de held van mijn verhaal, die den 20'"" Januari 1881 geboren werd.

De grootvaders en de vader van kleinen Piet Joubert woonden dicht by elkander. Wanneer ik hier en in 't vervolg van dichtbij of van „buren" spreek, moet men onthouden dat bedoeld wordt: een Boer heeft op een goed paard niet verder dan twee tot zes uren te rijden (te „jagen") om er te komen. Een Boer, die eenigszins bemiddeld is, leeft zooals bij ons een heereboer, verricht geen handenarbeid, en heeft dus wel eens tijd voor zoo'n ritje. Lust heeft hij er altijd voor, en dus zagen de beide oude heeren en Jozua elkander dikwijls. Natuurlijk kwam het gesprek dikwijls op de tijdsomstandigheden en op de vraag: „Wat moeten we toch doen om weer vrü, wezenlijk vrij, te worden?" Want de vrijheid gaat den echten Afrikaander boven alles.

De redenen voor die vraag heb ik reeds vermeld; het antwoord, dat met den mond en met de daad er op gegeven werd, vindt men in het volgende hoofdstuk.

Sluiten