Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•onregelmatig regen val feW^feèïn sjLlli| afgeweid isi Dan gaat het eerste rkl< mpie" iRi'der en het h\j£<§j|,konitj aan tegen den tijd dat etaiaar tm-wTafscRynlijkheidniemr gras gegroeid is. Ook zquSwihéUbh li EiHijtrgiimide, gélilek aan drinkwater krijgen.

Elke partij kiest een der moedigste, vroomste en bezadigdste uit de mannen van rijpen leeftijd tot aanvoerder. Uedurende den „trek" regeert zulk een aanvoerder als een koning; allen gehoorzamen hem. Hij, van zijn kant, legt het gezag neder, zoodra hij bemerkt dat hij het algemeen vertrouwen niet meer heeft. Vrijwillige, maar stipte, gehoorzaamheid is van 't grootste belang, zal men aan alle bekende en onbekende gevaren met goed gevolg het hoofd bieden. Soms is er verdeeldheid ontstaan, en dat is altijd zonder uitzondering, noodlottig voor de trekkers geweest. Onder de aanvoerders zijn vooral bekend en geacht Hendrik Potgieter, die de eerste partij aanvoerde, Piet Ketief en Gerrit Maritz, naar wie de hoofdstad van Natal thans nog Pieter-Maritzburg heet, Jacobus en Pieter l'ys -en Karei Landman.

Wy houden ons thans bezig met het niet groote, maar vrij aanzienlijke gezelschap, dat in 1836 onder leiding van Piet Retief afreisde, want daarbij hadden zich de Jouberts gevoegd en daartoe behoorde dus ook de jonge Piet Joubert. Men haastte zich naar de Oranjerivier, omdat gerekend werd dat men, die overgestoken zijnde, vrij van de Engelschen •was. 't Is geen kleinigheid zulk een rivier over te steken. De Oranjerivier is breed, 1000 mijlen lang, heeft een geweldig verval, vormt tallooze watervallen en is op vele plaatsen zeer ondiep. Doch evenals in andere Afrikaansche rivieren vindt men vlak naast plaatsen waar de rivier -slechts drie voet diep is, geweldig groote gaten („zeekoegaten" genoemd) die wel 12 tot 15 meters diep zyn. Nu komt het er op aan de ondiepe overgangen te kennen of te zoeken. Die overgangen heeten „driften". Alleen 's winters (April tot eind October) zijn ze betrouwbaar. In den zomer is de rivier, ook op de driften, meestal „onpassabel". Piet

2

Sluiten