Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde riep plotseling de koning met donderende stem: „Slaat <le toovenaars dood!" Vergeefs verdedigden de Boeren zich met hun zakmessen en deden menigen Kaffer in het zand bijten. Na een half uur waren allen vermoord, naar buiten gesleept en den gieren ten prooi voorgeworpen.

Op dien dag bevond het gezin van Jozua Joubert zich in het „laager" te Blesberg, in midden-Natal. De beide grootouders waren in het laager te Blaauwkrans. Daar kwam eenige dagen later een Kaffer aan met het bericht «lat Piet Retief en al zijn mannen door Dingaan vermoord waren. Men geloofde er geen woord van en joeg den Kaffer als leugenaar weg. Helaas, den- 17en Februari zou blijken hoe volkomen hij de waarheid gesproken had. Dingaan begreep dat hij ten spoedigste al de laagers afzonderlijk moest overvallen en uitmoorden, zou hij de gewenschte vruchten van zijn gruweldaad plukken. Eenige Zoeloe-impies Oegerafdeelingen), duizenden krijgers sterk, werden daartoe afgezonden, vooral naar de laagers die van mannen ontbloot waren: en bij Weenen, Moordspruit en Blaauwkrans gebeurden gruwelen, bij welker verhaal de haren ten berge rijzen. Met den moed der wanhoop verdedigden zich de Boeren; honderden Kaffers sneuvelden; maar aan moordenaars was geen gebrek. Enkele laagers werden bijtijds gewaarschuwd, maar de drie genoemde nagenoeg uitgemoord. Als dooiden wonder ontsnapten de grootouders van Joubert aan de

algemeene slachting.

Jozua Joubert bleef met zijn gezin in het laager van Piet Uijs, waarheen hij onmiddellijk vertrokk. n was toen

<le tijding van den moord, op Retief gepleegd, daar aankwam.

Natuurlijk werd dadelijk besloten de handen ineen te slaan en Dingaan op leven en dood te bevechten. Fr weiden «lrie laagers getrokken, onder commando van Maritz, Uijs .11 Potgieter. De beide laatsten trokken aan het hoofd van 41» a 450 Boeren uit tegen het leger van Dingaan, dat ongeveer 20000 man sterk was. Den 6"" April 1838 kwam het tot een treffen bij Italeni. De Boeren lieten zich onvoorzichtig in een engen pas lokken, waai ze \an all*

Sluiten