Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trots al deze bezwaren en moeilijkheden bleven de Boei'en waar ze waren, want het land was zeer goed. Doch aan zijn oude manier van doen in Afrika gedachtig, maakte Engeland zich op 0111 zoodra de Kaffergevaren geweken waren, zijn machtige hand te leggen op hetgeen de Boeren als hun wettig eigendom konden beschouwen, na het eerst met veel gevaar verkregen te hebben. Het achtte 't zijn taak de „arme Zoeloes" te beschermen en te zorgen dat de gewetenlooze Boeren hun land zich niet toeeigenden. De beste wijze om dat te doen was er zelf heel menschlievend bezit van te nemen. Een poging daartoe, in 1839, mislukte door de vastberadenheid der Boeren. Maar in 1812, den 8" Mei, landde een aanzienlijk getal Engelsche troepen om den Voortrekkers hun eigendom te ontstelen. De Boeren trokken uit maar verloren het gevecht. Ook Jozua Joubert was onder hen, maar een slepende ziekte verhinderde hem aan den strijd deel te nemen. Den 15" Juli 1842 ging Natal in Engelsche handen over. Jozua overleefde slechts kort deze gebeurtenis; hij overleed begin 1843 aan zijne ziekte. Hij liet zijne vrouw achter met verscheidene kinderen, onder welken Piet, toen twaalf jaren oud. Ze was verarmd maar moedig en veerkrachtig. Nog gedurende vier jaren bleef ze in Natal wonen met haar gezin.

Veel Boeren zijn in Natal gebleven, ook onder de Engelsche heerschappij. Ze hadden er goeden grond gevonden; waren hrt trekken moede en gevoelden niet veel van het vreemde juk. Dat is nu reeds bijna 60 jaren geleden en men zou zoo denken dat Engeland wel eenig recht had te verwachten dat deze Voortrekkers en hun afstammelingen volkomen samengegroeid waren met de Engelsche bestanddeelen van de bevolking. De laatste maanden leeren echter aan de geheele wereld dat daarvan zoowat niets waar is. Er in een „Afrikaander nasie"; dat is geen praatje maar een groote werkelijkheid. Engeland ondervindt het in Natal. inden Karoo, in het zuiden van de Kaapkolonie, kortom overal waar men maar nakomelingen van de eerste kolonisten vindt. Het Hollandsche ras is het overwegende en het Engelsche ras

Sluiten