Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mingsplannen tot stand te brengen, benoemde de Raad Joubert tot waarnemend President. "Wel had Burgers liever gezien dat men het tijdelijk bestuur aan een driemanschap had opgedragen, maar beslist tegen zijn zin kon deze keuze niet zijn, want Joubert betoonde zich niet zoo scherp tegen den president gekant als men van den zoon van den voortrekker verwachten kon. Over 't algemeen heeft Joubert veel meer een juiste hand gehad in de verdediging van zijn land tegen een buitenlandschen vijand, dan een scherp oog voor de gevaren die binnenslands dreigden door andere dingen dan geweren en kanonnen. Meer dan éen plan van Burgers, dat geheel anti-nationaal was — met name zijn nieuwe onderwijswet — is door Joubert ter goeder trouw, maar ten onrechte, gesteund.

Sir Shepstone kwam onder den schijn van gezant eener bevriende mogendheid te zijn, door Natal den 4cn Januari 1877 Transvaal binnen. Dien dag bereikte hij Wakkerstroom. de woonplaats van Joubert, vergezeld van slechts 25 gewapende politieagenten en enkele ambtenaren. Niemand kon daar een leger in zien, dat het land kwam annexeeren. Overal werd hij welwillend ontvangen, maar er was toch groot verschil tusschen de verscheidene adressen van welkomst, die hem aangeboden werden. De uitlanders begroetten hem hartelijk en lieten niet onduidelijk doorschemeren dat hij, wat hen betrof,nooit meer behoefde terug te gaan. De echte Boeren complimenteerden hem als gezant van een bevriend, machtig volk, die er niets bijzonders kwam doen.

Shepstone, eenmaal op Transvaalsch grondgebied aangekomen. maakte geen haast meer. Eerst den 21*" Januari kwam hij te Pretoria aan. President Burgers, die alles .afwist van de comedie, welke de Engelschman speelde, en van het doel waarmee hij kwam; had nog veel teregelen «er de slag kon geslagen worden. Onder de zaken die in orde moesten komen, was goede verstandhouding met den Volksraad, 't Lag dus voor de hand dat de president van dien Raad voor Shepstone moest gestemd worden. Burgers drong er daarom by Joubert op aan dat hij Shepstone zou gaan

Sluiten