Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boek van 't eene einde tot het andere, maar las geen woord voor. Onderwijl werd het gesprek vrij vinnig voortgezet. Joubert stelde Shepstone voor God verantwoordelijk voor al het bloed, dat tengevolge van zijn onberaden stap zou vergoten worden. Anderhalf uur duurde het onderhoud, dat eindelijk in een hevigen twist overging.

Ten slotte riep Shepstone op hoogen toon: „Gij Boeren, kunt de Kaffers niet regeeren; ze zouden je verscheuren!"

„Dat zouden ze alleen met Britsche tanden kunnen doen," was het antwoord van Joubert, en zijn laatste woord. Zonder afscheidsgroet of plichtpleging hoegenaamd verliet hij met zijn vrienden de kamer.

Acht dagen later, den 12den April 1877, werd Transvaal door Shepstone in naam van de Engelsche regeering geannexeerd. De president Burgers las in den Volksraad een heel groot stuk voor, vol beschuldigingen aan 't adres van de Boeren, en trad af. Shepstone las zijn proclamatie voor en trad op. De keuze van een nieuwen president was nu vanzelf onnoodig. Maar geen der Boeren heeft ooit de annexatie goedgekeurd. De wettige regeering en het volk hebben van het eerste oogenblik af, doch vergeefs, langs vredelievenden weg gedaan wat ze konden om haar te vernietigen, en eindelijk in een paar maanden tijds zich vrijgevochten.

Shepstone wist heel goed dat het „met onwillige honden kwaad hazen vangen is" en deed daarom alle moeite om de voormannen van het volk op zijn hand te krijgen. "Wie wilde — en ook wie niet wilde — kon van den vaderlijken regent een baantje krijgen. Joubert werd reeds in Mei 1877 tot grond-commissaris aangesteld. Hij heeft niet per ommegaande geantwoord of hij de betrekking aannam. En geen wonder! Hij wierp den brief terzij en kreeg hem nog eens in handen na afloop van den vrijheidsoorlog in Maart 1881. Toen eerst heeft hij hem geopend en gelezen; wel wat laat om de betrekking in Engelsehen dienst aan te nemen!

Ieder openbaar ambtenaar van hoogeren rang in Transvaal

Sluiten