Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij een korten brief waarvan het slot hem duidelijk kon laten zien dat zij niet al te veel geschrikt waren.

„Wij zijn echter zoo vrij te kennen te geven, dat wij u misleiden zouden, wanneer wij beweerden eenige hoop te koesteren, dat de door u gevolgde politiek strekken zal, om de nu heerschende ontevredenheid weg te nemen of te voldoen, en dat, wat onszclven betreft, wij verplicht zijn te verklaren, uit naam van hen, die wij vertegenwoordigen, dat wij weigeren de verantwoordelijkheid daarvan op ons te nemen."

Daarop zonden de gedeputeerden aan den minister, die hen in geen geval wilde ontvangen, den '22e" Augustus een langeren brief, waarin punt voor punt van zijn brief beantwoord werd. En niet lang daarna vertrokken zij.

In het begin van December waren de gedeputeerden over Durban in hun land terug. Ze vonden den toestand vrij wat veranderd. Engeland was op het punt den Zoeloekaffers den oorlog aan te doen. Sir Shepstone had zich op allerlei wijzen vergalloppeerd en zou eerstdaags vervangen worden. En tot overmaat van ramp (voor Engeland) had liet Kafferopperhoofd Secoecoeni de wapens tegen de nieuwe heerschers opgevat. De Boeren gaven bij monde van 'Kruger den Engelschen gouverneur wel goeden raad hoe een oorlog tegen Kaffers gevoerd moest worden, maar bedankten er vriendelijk voor om zelf meê te vechten.

De deputatie belegde eene volksvergadering tegen den 10"" Januari 1879 te Wonderfontein in het district Potchefstroom. .Sir Bartle Frère achtte het geraden aan Kruger en Joubert een open brief te schrijven en daarvan afdrukken onder het volk te verspreiden.

Hij schreef daarin:

„Ik behoef u niet te verzekeren, dat ik op geenerlei wijze begeer mij met uwe bijeenkomst in te laten, of meer daaromtrent te ze?gen, dan dat ik verzekerd ben, dat gy zulk een openhartig, waar, en omvattend verslag van uvye zending zult geven, als leiden moet om een beteren staat van zaken in de Transvaal tot stand te

Sluiten