Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen, dan sedert jaren het geval was. Gij zult geen hoop kunnen geven dat hetgeen gebeurd is, kan worden herroepen. Wat geschied is, kan, ik ben er zeker vanniet ongedaan worden gemaakt. . . Gij kunt uwen vrienden verzekeren, dat, hoe zij de politiek of zelfs de rechtvaardigheid van Harer Majesteits Gouvernement mogen beoordeelen. en hoe onwrikbaar het besluit van het Gouvernement ismet betrekking tot het verledene, het de oprechte begeerteis van het Gouvernement en alle partijen, dat aan Transvaal recht zal geschieden."

Bartle Frère had zich die moeite kunnen besparen want op de vergadering, die door 2000 a 800* i burgers werd bijgewoond, kwam de brief niet eens ter sprake. Paul Kruger deed verslag van den uitslag der zending. Toen dat in stilte was aangehoord, stond Hendrik Schoeman op en vroeg: „Wie wil hem onderwerp aan Engelands gezag?"

Als uit een mond ging de kreet op: „Ons sterf liever!"

Het volk wilde dadelijk alle onderhandelingen afbreken en met kracht van wapenen zijne onafhankelijkheid terugnemen. Maar de deputatie hield het terug, want er was geen ammunitie genoeg in het land, zelfs niet om den strijd gedurende eenige weken vol te houden.

Sir Bartle Frère was toen in Natal. en daarom meende men nog eenmaal iemand tot hem te moeten zenden om voor delaatste maal mede te deelen dat het volk in geen geval aan iemand onderworpen wilde zijn, en hem uit te noodigen z.elf in Transvaal te komen en te hooren hoe de algemeene opinie was. Deze taak werd aan Joubert opgedragen, diedan ook in het laatst van Januari naar Natal vertrok. . De gouverneur van Natal had eigenlijk wel wat ander» te doen. Een oorlog met den machtigen Zoeloestam stond voor de deur en Engeland, dat een paar jaar geleden Transvaal Uad geannexeerd omdat „het zich niet tegen de Kaffer» verdedigen kon", zat nu niet de handen in 't haar en ontzag zich niet Paul Kruger te vragen of hij bewerken wilde dat de Hoeren zouden meevechten. Het verdiende antwoord kwam bijna onmiddellijk. „De Boeren zouden alles doen

Sluiten