Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat de mannen uit het volk hun vrouwen hadden gedreigd dat ze haar tot biltong zouden snijden indien ze onder Engeland* heerschappij willen blijven. Arme vrouwen, wier huwelijksgeluk zoo geniepig door de woelingen van Kruger en Joubert werd verstoord! Toen dat gesprek lang genoeg geduurd had vertelden de gedeputeerden hem kort en krachtig dat zij, indien hij zoo hardnekkig bleef, het volk niet langer konden bedwingen. Dat begreep hij beter; zoodat hij toen toestemde dat de voormannen nog éene petitie aan de Engelsche regeering zouden zenden, die door zijne bemiddeling bij Hare Majesteit zou aankomen. Dan zou hij er een woordje bij schrijven om den waren stand van zaken toe te lichten.

Zoo geschiedde. Bartle Frère had spoedig genoeg, den 16"' April, de memories die hij moest opzenden, in zijn bezit. Hij hield woord; hij verzond de memories en voegde er een paar lettertjes by. In dat briefje vroeg hij om zoo spoedig mogelijk van soldaten en kanonnen voorzien te worden, want een visitie in een Boerenkamp zonder van die hulpmiddelen voorzien te zijn, was naar zijn oordeel voor een Engelscliman onnoodige waaghalzerij. Aangezien de Zoelocoorlog nog lang niet geëindigd was en er dus geen troepen beschikbaar waren om Transvaal te ondeiwerpen, werd de zaak zoo mooi op de lange baan geschoven. Reeds dan 19*" April werd het kamp opgebroken.

Thesiger werd als opperbevelhebber over het Engelsche leger opgevolgd door Lord Chelmsford. Deze overwon de Zoeloes den 4C" Juli 1879 in den slag bij Ulundi, waarmede de oorlog eindigde. Zoodra hty dat in orde had werd hij, vreemd genoeg, ontslagen en opgevolgd door Sir (>arnet Wolseley, die ook als Hooge Commissaris Sir Bartle Frère verving. Maar er kwam voor de Transvalers geen antwoord op de memorie van den 16'# April. Alleen hoorden ze, maar niet rechtstreeks, dat aan hun verzoek niet ki>n voldaan worden. Doch Wolseley zou de zaken „regelen .

Den 27*" September 1879 kwam hij te Pretoria aan. Een paar dagen tevoren had Joubert, op verzoek van

Sluiten