Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Volkscomité een onderhoud met hem, waarvan deze het hier volgende verslag heeft gepubliceerd. Het gesprek werd gehouden in de Engelsche taal, maar van de zijde van Joubert door middel van een tolk. Geen enkele Boer verstaat Engelsch wanneer hij niet wil. De eenvoudige waarheid is echter dat zij allen het Engelsch even goed spreken als het Afrikaansch. Maar het gebruiken van een tolk, naar wien niemand behoeft te luisteren, maakt dat men zijn gedachten voor het antwoord beter regelen kan.

Wolseley opende het onderhoud met de woorden:

„Zeg aan den heer Joubert, dat de unie van de Transvaal met het Britsche Rijk voor immer zal bestaan en niet zal herroepen worden. (Dit was het eerste en eenige officieele bericht, dat de Transvaalsche Boeren kregen, aangaande het niet toestaan door H. M. de koningin van het verzoek in de memorie vervat.) Ik ben op het oogenblik op weg om langzaam Pretoria te bereiken, en na mijn aankomst aldaar zal ik een Uitvoerenden Raad aanstellen, om mij te assisteeren en zal met hunne hulp denkelijk eene Constitutie voor de Transvaal opstellen, welke ik ter bekrachtiging aan H. M. Gouvernement naar Engeland zal zenden. Ik beloof dat die constitutie zooveel vrijheid als mogelijk aan iedereen zal geven onder de Regeering van H. M. Ik zou graag mij willen bedienen van den raad der mannen van dit land, en daarom heb ik den heer Joubert laten roepen."

Joubert. „Zeg aan Z. Excellentie dat ik hem dankzeg voor zijne openhartigheid. Derhalve ben ik ook verplicht om ronduit te spreken, ten einde hem niet te misleiden. Het spijt mij dat mijn advies hem niets of weinig zal helpen. Z. Exc. begon met te zeggen dat de unie, — of zooals ik, of liever wij het noemen, de annexatie voor immer is. Als ik dit in dien zin moet aannemen, dan is er eens voor al een einde aan alle samenwerking tusschen het volk en het gouvernement. Dan is er geen wettig volk. dat liet recht heeft te handelen, dan zijn wij een verdrukt en vertrapt volk, dat aan zyne voeten ligt, een volk van wie ik dan geen woord kan zeggen. Wij worden dan niet

Sluiten