Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*le denkbeelden van den heer Joubert. Ik geloof, dat zoover ik hem versta, het volk met hem in opinie verschilt."

■Joubert. Het zou mij zeer spijten, als mijn volk een verkeerden indruk op Z. Exc. maakte, daar velen van hen, met wie Z. Exc. zou spreken evenals met mij en mét generaal Stander, niet bekwaam genoeg of instaat z\jn hunne denkbeelden behoorlijk uit te drukken, en als zij derhalve stilzwijgend weggaan, mocht Z. Exc. misschien denken: „ik heb dien man aan mijn zijde en hy komt met mijne denkbeelden overeen", terwijl de man, zoodra hij y.ich zijne ervaring van de laatste veertig jaar herinnert, alles verwerpt wat Z. Exc. tot hem moge gezegd hebben."

Wolseky. ..Zeg aan den heer Joubert, dat ik een betere opinie nmtfent de Boeren koester dan hij. Ik denk, dat zij <le waarheid spreken en openhartig zijn. Ik zou niet geloofd hebben, dat bi] zulk een slechte gedachte van de Boeren had."

Joubert. „Zeg aan Z.Exc. dat ik geen slechte gedachte van de Boeren heb; het spijt mij dat hij mij zoo misverstaan heeft. Ik weet ook dat de Boeren een waarheidlievend volk zijn. en dat wanneer /.ij beloven zich te onderwerpen aan en samen te werken met Z.Exc., zij het meenen en zulks zullen doen. Maar ik zeg van hen, die niet instaat zijn behoorlijk tt' redeneer en en te antwoorden, wanneer zij van hem verschillen, en hem daarom stilzwijgend verlaten zonder overtuigd te zijn, terwijl Z.Exc. meent ze te hebben overtuigd; van dezen, zeg ik, dat het mij zou spijten als zij een verkeerden indruk bij hem veroorzaakten.

Wolseley. „Zeg den heer Joubert, dat ik velen ontmoet heb, die mij hunne tevredenheid hebben te kennen gegeven, en mij hunne samenwerking hebben beloofd, en het spijt mij te hooren dat gij liet gouvernement niet zult willen helpen om wel te doen aan het land. Een van de voornaamste «lingen, die ik doen zal. is het oprichten van goede scholen, zoodat de kinderen van de Boeren kunnen leeren om ambtenaren te worden en het land te besturen, en ik zal eene constitutie opstellen en ter goedkeuring aan Hare Majesteit

Sluiten