Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting die men in Europa — en naar Europeeschen maatstaf met recht — gebrek aan discipline noemt. Dit hindert niet en is zelfs een voordeel te achten zoolang de Boeren aan de winnende hand zijn, maar kan zeer bedenkelijke gevolgen hebben wanneer de fortuin zich tegen hen keert. Ook moet men het wellicht daaraan voor een gedeelte toeschrijven dat dikwijls van overwinningen door de Boeren behaald, niet al het nut en voordeel is getrokken dat ze er van hebben konden. Men moet echter zeer voorzichtig zijn met critiek, want vooreerst brengt natuurlijk de geschiedenis der Voortrekkers een dergelijke vorming vanzelf met zich, en ten andere is hun land voor die manier van oorlogvoeren als 't ware gemaakt. Indien mogelijk zou „het eene doen en het andere niet nalaten" misschien wel het meest gewenschte zijn.

Generaal Joubert kon rekenen dat hij ongeveer 4500 strijdbare mannen kon samenbrengen; hij moest dus met de uiterste voorzichtigheid en spaarzaamheid te werk gaan want zijn vijand kon over groote macht beschikken en bovendien uit het moederland gedurig nieuwen toevoer krijgen. Voor den generaal was het eerste echter geen overwegend bezwaar. Joubert was een driftig man; zeer bewegelijk en voortvarend; men kon hem aanzien dat hij uit onvervalscht Hugenotenbloed gesproten was. Maar merkwaardig was de kalmte en het geduld waarmede hij te werk ging zoodra een buitenlandsche vijand te bestrijden was. De generaal was steeds zeer bemind en gèzien bij zijne manschappen; natuurlijk omdat ze in zijn beleid vertrouwen stelden, doch ook in geen geringe mate omdat zij zeker wisten dat hij geen enkel menschenleven noodeloos wagen zou. H\j heeft mij nog al veel verteld over zijn taktiek van oorlogvoeren, en daarbij meermalen gezegd: „lk tien zuinig op mannen; dat is de plicht van een bevelhebber want menschenbloed is kostbaar." Of nu de generaal niet somtijds al te zuinig is geweest, en daardoor den oenen dag heeft gespaard wat hij zoodoende den anderen dag dubbel moest opofferen, en of door die zuinigheid niet

Sluiten