Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu en dan de volle vrucht van eene overwinning verloren ging, laat ik natuurlijk in het midden. De vraag is wel eens opgeworpen, maar zal eerst naar recht beantwoord worden door een deskundigen geschiedschrijver als de tegenwoordige oorlog afgeloopen is. Zooveel is zeker dat Joubert, evenals veel bevelhebbers van de Boeren, met een handjevol mannen wonderen wist te doen en dat zijn talent om de beste strategische punten te kiezen en onneembaar te maken, terecht de bewondering van vriend en vijand heeft uitgelokt en hem tot een der beste veldheeren van onze eeuw heeft gemaakt.

Het was ondoenlijk de Engelschen uit al de plaatsen die zij bezet hielden te verdrijven; de generaal moest zich vergenoegen met krachtige pogingen om hen in al die plaatsen opgesloten te houden, zoodat Colley, die in Natal was, van hen geen hulp kon hebben. Daarvoor waren veel mannen noodig. Cronjé bleef met 4Ó0 te Potchefstroom; Erasmus en H. Pretorius belegerden met 1000 Pretoria; P. Steyn bezette met 2<J0 Lydenburg; S. Elof met '200 Rustenburg; P. Minnaar met 250 Staanderton; 2u0 man werden in Wakkerstroom gelegd; commandant A. Koek bewaakte met 800 man Christiana; Viljoen met 50 man Utrecht, en commandant Malan met 250 Heidelberg, den tijdelijken zetel der regeering. Joubert hield dus op zijn hoogst 1500 man noodig voor bescherming van de zuidoostelijke grenzen.

Met deze macht trok hij naar het Drakensgebergte. om tijdig de I.angenekspas en den weg langs de Amajuba te bezetten. Vandaar was het leger van Generaal Colley te verwachten, die uit Newcastle moest komen en al zijn krachten inspannen om Pretoria te gaan ontzetten. Colley had onder z\jn bevel 1126 man infanterie, 191 dragonders, 120 oorlogsmatrozen, 6 stukken zwaar geschut en 2 Gatling kanonnen. Joubert had voor zyn ruim 1500 scherpschutters eigenlijk niet genoeg patronen en de paar kanonnetjes die hy mocht gebruiken waren eigenlijk dien naam nauwelijks waard.

Sluiten