Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kolonel Anstruther, 9 officieren en 248 man sterk, op weg was van Lijdenburg naar Pretoria. Dadelijk werd commandant Frans Joubert, een neef van den generaal, met 160 man afgezonden, om hem tegen te houden. Bij Bronkhorstspruit ontmoetten de troepen elkander. Frans Joubert deelde Anstruther mede dat het nog niet zeker was of de oorlog was uitgebarsten, maar dat hy in geen geval verdere troepenbeweging kon toelaten, 't Spreekt vanzelf dat Ce Engelsche kolonel als goed soldaat daarop niet rechts omkeer kon maken, en dat driemaal weigerde. H\j aanvaardde dus met volle bewustheid den strijd. Dit moet duidelyk op den voorgrond gesteld worden omdat de Engelschen van stonden aan gepoogd hebben om ieder te doen gelooven dat de slag bij Bronkhorstspruit van de zijde der Boeren eigenlijk een moord op groote schaal is geweest en ook thans laaghartig genoeg zijn om tegen beter weten in uit te strooien dat Frans Joubeit de Engelschen in den val heeft laten loopen en hen als honden neergeschoten heeft toen z\j er niet op verdacht waren. Dat is geheel bezijden de waarheid. Wel heeft de commandant het gevecht met zoo uitnemenden tact geleid dat het binn<-n vijftien minuten geëindigd was in een volkomen overwinning. De Engelschen verloren op zyn minst 65 dooden en 91 gewonden; al de anderen waren krijgsgevangen gemaakt; de Boeren hadden 2 dooden en 5 gewonden. Kolonel Anstruther was doodelijk gewond krijgsgevangen gemaakt en overleed eenige dagen later. Ik zei daareven dat de Engelschen tegen beter weten in liegen dat dit gevecht een moord was. Ueen beter getuige voor de waarheid van deze uitspraak dan Anstruther zelf. Deze verzocht toen hij zijn einde voelde naderen Frans Joubert om bij hem te komen, nam hartelijk afscheid van hem en vereerde hem zyn wapenkistje met wapens. Zoo behandelt men niet zijn sluipmoordenaar, maar wel zijn edelmoedigen en eerlijken overwinnaar!

Generaal Colley haastte zich intusschen om Joubert zoo spoedig mogelijk te beletten zich in het Drakensgebergte te nestelen. Hij was den 11"' Januari 1881 te Newcastle

Sluiten