Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zond zijn ultimatum den 23e0 daaraanvolgende aan : „1'. Joubert, het hoofd der opstandelingen." Den 26'° sloeg" hij zijn leger op aan den voet van Mount Prospeet, oen uur bezuiden Langenekspas, en den 28"° 's morgens om 6 uur ging hij met 1100 man en 9 stukken geschut tot den aanval over. Joubert stelde in den pas 80 man op onder commandant Fourie. De Engelschen begonnen tegen halt' tien de stelling der Boeren te beschieten en liepen daarna storm. De Boeren hadden geen grof geschut en moesten dus wachten tot de vijand onder het bereik hunner geweren kwam. Maar toen was de strijd ook binnen het uur beslist. De Engelschen verloren 83 dooden, waaronder een' majoor en een kolonel, en 111 gewonden; de Boeren 14 dooden en 30 gewonden. Colley heesch de witte vlag en zond zijn parlementair aan „ Commandant-generaal Joubert". Hij verkreeg verlof om zijn dooden en gewonden te vervoeren en trok in goede orde af. Aan den avond van dien dag schreef Joubert aan den vice-president: „De Heere heeft ons geholpen; met Gods zegen is de vijand met groot verlies teruggeslagen."

Generaal Colley wachtte nu versterkingen af uit PieterMaritzburg. „Vechtgeneraal" Smit kreeg ten taak dien troepen den weg af te snijden. Hij moest daartoe den r/n Februari een tocht over de Drakensbergen beginnen. Slechts 20") man konden daartoe ter zijner beschikking gesteld worden. De rit was zoo moeilijk, daar het weder afwisselde tusschen zware zomerhitte en geweldige stortregens, dat hij den 8"1 de Ingogorivier bereikte met niet meer dan 100 man; van de overigen waren de paarden „flauw" geworden. Daar stuitte hij op Colley die 5 compagniënj 81 ruiters en 6 stukken geschut bij zich had. Ommiddellijk nam het gevecht een aanvang om te duren van 's morgens 11 tot 's avonds 7.30. Eindelijk trok Colley overhaast terug, onder begunstiging van een zware donderbui en in den stikdonkeren nacht. Smit, onbewust van den aftocht, moest met zijn handvol dapperen, doorweekt van den regen, den nacht op het slagveld doorbrengen.

Sluiten