Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

AMAJÜB A.

Onderwijl was de aandacht van Europa sterk op dezen oorlog van geweld en onrecht aan de eene zijde en van Godsvertrouwen en vaderlandsliefde aan den anderen kant gevestigd en gingen er steeds luider stemmen op tegen Engeland. En ook Engeland was toen beter dan nu. Daar waren nog duizenden rechtschapen mannen te vinden, die zich verhieven tegen de schanddaden van hun land en in 1881 was in Engeland het woord nog vrij en werd niemand, zooals thans, door hoog en laag gemeen gehinderd en gesteenigd als hy voor recht en gere«htigheid opkwam. In onze dagen loopt een rechtvaardig man in Engeland levensgevaar als h\j den mond opendoet, en buigt en knielt het eenmaal groote en vrije land onder den voet van een troepje gewetenlooze schurken. De publieke opinie had toen nog invloed op de gewetens. Ten minste in zoover dat men niet ongenegen was tot een poging om tot minnelijke schikking te komen.

Daar kon echter de Republiek niet meê rekenen, en nog minder er op steunen. De vice-president Paul Kruger was den 11'" Februari in het laager te Langenek aangekomen om met generaal Joubert te overleggen wat er nu gedaan moest worden. Het is zeer merkwaardig dat deze twee

6

Sluiten