Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen meermalen tegenover elkaèr stonden in vredestijd. Steeds heeft Joubert zich tegenover Kruger candidaat laten stellen voor den presidentszetel. Maar zoodra Engeland vijandig optrad hebben zy in de groot'ste eensgezindheid samengewerkt.

In overleg met Generaal Joubert schreef Kruger den 12'" Februari uit het kamp een brief aan Colley, waarin hij. door hem, de Engelsche regeering bezwoer het onrechtvaardig bloedvergieten te staken en het volk recht te doen wedervaren. Onder dagteekening van 21 Februari antwoordde Colley daarop als volgt:

„Mijnheer. — Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van uwen brief van den 12'" dezer. In antwoord moet ik u informeercn dat. wanneer de Boeren nu onder de wapenen tegen Harer Majesteits gezag, niet gewapend verzet ophouden, Harer Majesteits Gouvernement bereid is «ene commissie met uitgestrekte volmacht aan te stellen, welke het schema moge ontwikkelen, waarop in Lord Kimberleys telegram van den 8sle" dezer gezinspeeld wordt, en aan u medegedeeld door Zijn Hoog-Ed. President Brand. Ik moet er bijvoegen dat, wanneer dit voorstel binnen 48 uren aangenomen wordt, van af de ontvangst van dezen brief, ik volmacht heb tot eene sluiting van vijandelijkheden van onze zijde."

De vice-president was reeds uit het kamp naar het district Rustenburg vertrokken: de brief werd hem dus nagezonden. Joubert gaf hiervan aan Colley bericht. Eerst den 28"" kwam de brief in handen' van den vicepresident, die onmiddellijk in verzoenenden geest antwoordde.

Onderwijl was Wood in het kamp van Colley aangekomen en had met hem besloten geen aanval op de positiên der Boeren te ondernemen, alvorens de versterkingen tiit Pieter-Maritzburg waren aangekomen.

Er was dus voor Colley alle reden om een soort van wapenstilstand te doen intreden. Zelf had hij geschreven dat het antwoord van Kruger moest ontvangen zijn niet binnen zooveel tijd na de dagteekening, maar binnen 48-

Sluiten