Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is van een president, gekozen door de vrije keuze van het volk en de burgers van dezen Staat.

Ik zie dagelijks in de nieuwsbladen daarover schrijven en twisten. Reeds zijn daarvoor de namen van zeer waardige mannen genoemd, en die van anderen verguisd, en het kan niet anders, ik ten minste vrees er voor, dat het langer bestaan van het Driemanschap verdeeldheid in het land kan en zal teweegbrengen en dat daardoor het groote werk van (iods genade en verlossing aan land en volk geschonken, kan worden vergald en verwoest, en het land weder kan worden gestort in nieuwe en voor ons ongeki nde ellende. Kn, achtbare heeren, lioe treurig zal het dan voor ons wezen om vervuld te zien de voorspelling onzer tegenpartij? Hoe zullen we ons dan niet met zelfverwijt en naberouw beladen gevoelen?

Het is aan niemand uwer, achtbare heeren, onbekend, hoe onze vijanden, op ons ongeluk speculeerende, aanhoudend hebben beweerd dat. als wij ons land en onafhankelijkheid terugkregen, wij dadelijk weer in eigen boezem verscheurd zouden won/en door tweedracht en verdeeldheid; er zoude (zoo werd voorspeld) een Joubert-partij en een Kruger-partij zijn. Joubert zou president willen zijn; Kruger zou president willen zijn. en het gevolg: tweedracht en verdeeldheid, burgeroorlog en wie weet wat meer zou er wezen. Nu, achtbare heeren, onze God, hoop ik, zal het verhoeden, maar laten wij dan ook daarvoor waken, en ik, uw nederige dienaar, wil met alle kracht het mijne bijdragen om dat te helpen afwenden, en daarom verklaar ik nu voor u. edelachtbaren, met nadruk, dat h\j die van mij spreekt of gesproken heeft, als zoude ik naar de betrekking van president staan of daarnaar jagen, die belastert my. Neen, nooit zou ik, wanneer ik in den uitersten nood daartoe door (iod geroepen en door het vclk gekozen werd, mij hebben onttrokken om Int land te dienen; dat heb ik getoond. Dan spande ik al mijne krachten te zamen, dan waagde ik goed en bloed voor land en volk; maar, edelachtbare heeren, ditmaal acht ik mij verplicht, in liet

Sluiten