Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadeinaal daartoe speciale commissarissen afgevaardigd zijn door de regeering dezer republiek en van Hare Majesteit de koningin van Groot Brittannië en Ierland.

En nademaal het gebleken is dat de betrokken partijen, namelijk Montsiwa eti Moshette, met alle hunne onderdanen en rechten zich vrijwillig hebben geplaatst onder de bescherming en het bestuur der Zuid-Afrikaansche Republiek. Zoo is het dat ik Stephanus Johannes Paulus Kruger Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek met advies en toestemming van den Uitvoerenden Raad der gemelde Republiek, in het belang van humaniteit en tot handhaving van de publieke orde en veiligheid en het daarstellen van een duurzamen vrede op de gemelde westelijke grenzen dezer republiek hierbij proclameer, vaststel en bekend maak, zooals ik bij deze doe als volgt:

De kapiteins Moshette en Montsiwa met hunne onderlianen en rechten, van den datum dezer proclamatie, zullen beschouwd worden, als staande onder de bescherming en het bestuur der Zuid-Afrikaansche Republiek.

Deze proclamatie geschiedt voorloopig en onder de termen en met inachtneming van art. -4 der conventie van Londen.

God behoede Land en Volk.

Gegeven onder mijne hand op heden den KV"1 dag van September 1S84.

S. J. P. Kruger, Staats-President.

W. Edcard Bok, Staats-Secretaris.

Waar kwam dat zoo plotseling vandaan?

De Superintendent van onderwijs S. J. du Toit was generaal Joubert alles behalve genegen. Hoever hy toen reeds Engelschgezind was laat ik in het midden. Deze had den president, wat de Boeren noemen „een gat in den kop gepraat"; de eenige keer dat Kruger zich heeft laten verschalken, en de boven afgedrukte proclamatie was daarvan het noodlottig gevolg. De verwarring werd niet weinig vergroot. Engeland kon deze handelwijze niet stilzwijgend laten passeeren en zweeg toch op de telegrammen, die het

Sluiten