Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•dat geen reden voor mij zijn geweest om mijne betrekkingen .neder te leggen en mij uit het ambtsleven terug te trekken. Doch ik wensch thans openlijk te herhalen wat door mij laatst in den Volksraad is gezegd: dat daden van de Regeering, in der haast door den achtbaren Volksraad goedgekeurd in een onbedacht oogenblik, met betrekking tot onze buitenlandsche politiek aangaande de wettelijke grenzen, waarheen ik als specialen commissaris werd gezonden om bloedvergieten te voorkomen, het voor mij onmogelijk hebben gemaakt om de Regeering en het land langer te dienen. Ik beschouw het thans ten volle mijn plicht om de oorzaak, die het gouvernement er toe leidde om dezen onverantwoordelijken en ontijdigen stap te nemen, toe te schrijven aan de raadgevingen van personen, die, geïnfluenceerd door aan mij onbekende beweegredenen, niet hebben geaarzeld om de Regeering en den Volksraad verkeerdelijk te leiden".

Een kind - <>f om met den president te spreken: een Kaffer — kon begrijpen dat dit tegen Dn Toit gericht was. Diens gedrag had veroorzaakt dat Sir Charles Warren op bevel van de Engelsche regeering reeds met troepen op weg was om aan de verwarring een einde te maken. De oogen van President en Volksraad werden geopend en den ltj"" October verscheen in de Staatscourant de volgende proclamatie.

PROCLAMATIE

door ZHEd. den Staats-President, met advies en toestemming van den Uitvoerenden Raad deiZuid-Afrikaansche Republiek.

Nademaal het gebleken is dat mijne voorloopige proclamatie in dato 16 He'ptember 1884. haar doel, namelijk het stichten van vrede op de westelijke grenzen der Znid-Atïikaansche Republiek, tot mijne vreugde volkomen heeft bereikt.

Nademaal het mijn vurige wensch is, dat deze toestand duurzaam moge blijven bestaan.

Nademaal nu voor de in deze handelende regeeringen de

Sluiten