Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Witwatersrand, een paar uren sporens van Pretoria verwijderd, en begon al spoedig de aandacht van de geheele wereld te trekken door den buitengewonen rijkdom aan. goud, van den bodem. In 1886 werd het beginseltje van de stad gesticht en tien jaren later had ze reeds meer dan 130000 inwoners. Zoodra bleek dat deze stad in zeker opzicht de kern van het land zou worden, deed zich de behoefte aan spoorwegen dringend gevoelen. De verschillende netelige kwestiën, die daaruit ontstonden, kan ik hier voorbijgaan; het geregeld verhalen van deze geschillen zou veel meer ruimte eischen, dan waarover ik te beschikken heb. In deze jaren hield Generaal Joubert zich min of meer op den achtergrond, maar wanneer hij zich in de zaken mengde, bieek steeds dat hij politiek een tegenstander van Kruger was, men beschouwde hem als hoofd van de progressieve partij, vooral in Natal. Een der moeilijkste kwestiën was die van Zwasiland, gelegen ten zuidoosten van den Transvaal. Er was sprake van dat de spoorlijn naar de oostkust (Delagoabaai) Zwasiland zou door•snijden en de meening won veld dat dit land dientengevolge moest geannexeerd worden. Daartegen verzette zich Engeland begrijpelijkerwijze. In verband daarmede bezocht .Joubert Engeland in 1890 al3 gezant van de Republiek. De zaak werd in der minne geschikt doordien Zwasiland onder toezicht van de beide Regeeringen werd gesteld.

De kerkelijke kwestiën hebben ook steeds een groote rol gespeeld in de Boerenrepublieken. Ook in deze zaak stonden gewoonlijk Joubert en Kruger tegenover elkander, maar breede behandeling van deze vrij onverkwikkelijke kwestie valt ook buiten liet bereik van deze levensschets.

Het groote gevaar zat echter steeds in Johannesburg. Daar is het broeinest van alle ontevredenheid en ongenoegen. Daar is het groote aanknoopingspunt voorCecil Rhodes.

Deze merkwaardige man wordt niet te onrechte den Napoleon van Afrika genoemd. Hij is de jongere zoon vaneen dorpspredikant, en ging op jeugdigen leeftijd zijn ouderen broedt r in Zuid-Afrika in diens administratieve werkzaam-

Sluiten