Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden bijstaan. Enkele jaren later naar Europa teiuggokeerd, werd hij door een longaandoening aangetast. De terugkeer naar het gezonde klimaat van Atrika redde zijn leven. Rhodes kent twee hartstochten: hij verlangt zoo rijk mogelijk te zijn, om al zijn geld te besteden ter vergrooting van de macht van Engeland, tot zijn eigen eer. De beide booze geesten, die thans Engeland drijven tot het begaan van het grootste schandaal dat ooit in de geschiedenis deivolkeren geboekt werd, kapitalisme en imperialisme, vinden in zijn hart hun vereenigingspunt. Goud bezitten 0111 machtig te kunnen zijn; en dan die macht gebruiken als recht van den sterkste; dat is het levensdoel van Rhodes; en onder zijn invloed de zedeleet' van Groot Brittanniö. "in dat doel te bereiken is geen bedrog te schandelijk, geen misdaad te laag, geen slachtoffer te onschuldig. Diedaemonische wellust is de ziel van het huidige Engeland, dat zich beroemt aan de spitse van christendom en beschaving te staan.

Het eerste wat gedaan werd om de Zuid-Afrikaansche Republiek ten val te brengen was zich steeds met hare aangelegenheden inlaten; het tweede verkoeling van de verstandhouding tusschen haar en de Kaapkolonie 111 't aanzijn roepen; het derde aan de wester en nooideigrenzen van de Republiek Engelsch grondgebied scheppen door den Kaffers hun grond te ontstelen, en het vierde: voortdurend in Johannesburg een geest van verzet en ontevredenheid aankweeken.

Eindelijk was men zoover gevorderd dat in 189o de toestand gespannen en dreigend werd. Daartoe had de Malapoch-kwestie het hare bijgedragen. Malapoch was een kafferkapitein in Zoutpansberg, liet noord-oostelijk gedeelte van de Republiek. Zonder in opstand te komen gedroeg deze zich op allerlei wijzen zoo onhebbelijk dat in April 1894 generaal Joubert met een sterk commando moest gezonden worden om de rust te handhaven. Daarvoor werd een commando uit Pretoria gelicht. In deze stad wonen betrekkelijk weinig Boeren, de meeste ingezetenen z\jn genatu-

Sluiten