Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welslagen aanbood, en dat zijn doel was in geval van onlusten president Kruger er voor verantwoordelijk te stellen en tusschenbeiden te treden ter bescherming urn de „Britsche onderdanen". „Honi soit qui mal y pense!" Zoo is thans de élite van Engeland!

De zaak liep daarop met een sisser at'. Eemge dagen later kwam een deputatie uit Johannesburg hare opwachting maken b\j den President.

Generaal Joubert, die in het begin van den krijg vrij ernstig ongesteld was geweest, zetten den Malapoch-oorlog ernstig voort. Den 80,n Juni 1895 werd de hoofdkraal van den oproerigen Kaffer genomen, maar daarmee was de zaak niet uit. Zware gevechten werden geleverd, met zonder aanzienlijke verliezen aan de zijde der Boeren; zelfs was eens de generaal zelf in ernstig gevaar. Eindelijk in het laatst van Mei moést Malapoch zich oveigeven, doch verscheidene kleine Kafferopperhoofden voerden nog een soort guerillaoorlog, tot ten laatste einde September 1895 Joubert als overwinnaar naar Pretoria teruggaan en

feestelijk ontvangen worden kon.

Onderwijl was het door allerlei middelen aan Rhodes sjelukt de Republiek aan alle zijden in te sluiten. Ten oosten is ze begrensd door het Portugeesche grondgebied en de Oranje Vrijstaat, die als 't ware een geheel uitmaakt met Transvaal, ziet zijn wester, zuider en oostergrenzen door Engelsehe koloniën omgeven. Alleen het westen en het noorden van Transvaal waren nog vrij. doch het spinneweb werd voortgesponnen en ook die grenzen werden langzaam maar zeker aan de buitenzijde „roodgekleurd . Van zeer groot belang voor Transvaal was het dus dat. na het overwinnen van ontelbare moeilijkheden van allerlei aard den 7*" Juli 1895, de spoorweg van Pretoria naar Delagoabaai (Lorenzo Marquez) kon geopend worden.

Dat maakte echter den geest van de uitlanders in Johannesburg niet beter. Zoo naderde het einde des jaars, dat zulke ongehoorde gebeurtenissen met zich zou brengen. ' Een, zelfs beknopt, verhaal van den „Jamesonsraid zou

Sluiten