Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jameson met zijn 600 man zou komen helpen, en van uit Johannesbuvg zou Pretoria overrompeld en het arsenaal

daar geplunderd worden.

De regeering was van de plannen volkomen op de hoogte. Kruger wist alles. Hij wist hoe sedert eenige jaren de schildpad" van hoogverraad voortkroop naar zijn doel. Hij kreeg einde December van verscheidene kanten raad en aandrang om toe te slaan, maar de groote staatsman zou, volgens zijn eigen woorden „toeslaan als de schildpad zijn kop buiten stak." Daarop was hij voorbereid.

Den 80"" December vergaderde de Uitvoerende Raad. President Kruger behandelde met de leden, die op een na (generaal Joubert) allen tegenwoordig waren, eene proclamatie, waarin hij de inwoners van Johannesburg aanmaande en waarschuwde om binnen de perken der wet te blijven, en die ook nog denzelfden dag m de Staatscourant verscheen. Terwijl de heeren nog aan het beraadslagen v, aien, stapte Joubert binnen met het volgende telegram, zooe\en door hem ontvangen.

Van Myn-Commissaris Aan Kommandant-Generaal

Ottoshoop. Pretoria.

„Dringend. Uw telegram per expres van Zeerust ontvangen. l) Heden morgen half zes omtrent 800 man Chartered Company's troepen gewapend en zes maxims en andere kanonnen hier doorgetrokken voorbij Malmaniesoog naar de richting van Johannesburg. De telegraatdiaad is tusschen hier Zeerust en Lichtenburg door hen verwoest. In de veronderstelling dat draad tusschen Zeerust en Rustenburg ook zou gebroken zijn, heb onmiddelijk daarvan per expres naar Lichtenburg kennis gezonden, alsmede aan Kommandant Botha".

Generaal Joubert had dien morgen vroeg iets vernomen en dadelijk getelegrafeerd aan den Mijn-Commissaris Ottoshoop:

, Is er iets waar van troepen op uw grens? Hoeveel zijn ze; waar zijn ze9" Het bovenstaande is het antwoord daarop. Alweer een bewys hoe goed de Transvaalsche Regeering ingelicht was.

Sluiten