Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

TER RUSTE.

Den 28'" Maart 1900 verscheen een buitengewoon nummer van de Staatscourant der Zuid-Afrikaansche Republiek van den volgenden inhoud:

„Er rust op de regeering de treurige plicht mede te deelen dat gisteravond 11 uur te Pretoria is overleden in den ouderdom van 69 jaar onze algemeen geachte commandantgeneraal en vice-president, de WelEd. Gestrenge Heer Petrus Jacobus Joubert.

Overeenkomstig den wensch van den overledene en zijn familie-betrekkingen zal de begrafenis piaats vinden op de plaats „Rustfontein", district Wakkerstroom, ongeveer twee uur afstand van Volksrust, op Vrijdag 30 Maart 1900.

Te dien einde zal het lijk van den overledene per specialen trein Donderdagnamiddag naar Volksrust station worden vervoerd, na afloop van een lijkdienst te worden gehouden in de Nederduitsche Hervormde of Gereformeerde kerk alhier, te 3 uur des namiddags".

Petrus Jacobus was niet meer. Gudurende vijf maanden had hij het opperbevel over liet leger in Natal gevoerd met een energie, welke den wakkeren grijsaard tot voor zijn leeftijd al te sterk? inspanning noodzaakte. Reeds had zijn gezondheidstoestand hem ongeveer half November ge-

Sluiten