Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officiers-dolmans. In het vertrek ter rechterzijde van het huis stond de lijkkist, gewikkeld in de vierkleur en gedi kt door den helm. den wapenrok en het ontbloote zwaard van den overledene. Zijn ridderorden versierden de militaire tuniek. Het vertrek was vol van kransen en bloemtooi, de witte kleur overheerschte in de florale uitstalling. Buiten liet vertrek stond een omvangrijke catafalk. bedekt met kransen; aan de overzijde prijkte een prachtig bloemengeschenk van ZHEd. den Staatspresident.

Deze catafalk was voorafgegaan door omvangrijke kransen van de Regeering der Z.-A. Republiek en van de officieren der Staatsartillerie, welke in den stoet door ordonnanceswerden gedragen.

In het vertrek ter linkerzijde van het sterfhuis ontving mevrouw de weduwe Joubert en hare zonen, dochters en schoonzoon, de heer A. Malan, de rouwbetuigingen der officieele waardigheids-bekleeders.

Kort nadat de galakoets van ZHEd. den Staatspresident was voorgereden en het Hoofd van den Staat bij mevrouw Joubert en de familie van den overledene was toegelaten, kondigde het snerpend geroffel der omfloerste trom en de zware, gelijkmatige stap van het vuurpeleton der artillerie de aankomst aan van het kanonaffuit, waarop het stoffelijk overschot van den opperbevelhebber uit zijn woning zou worden uitgedragen. De stoet zette zich in beweging in deze volgorde:

Drie bereden politiemanschappen met de omfloerste Vierkleur.

Het muziekkorps der Z. A. S. M., door andere plaatselijke musici versterkt.

Vuurpeloton, bestaande uit 24 manschappen der Staatsartillerie.

Het stoffelijk overschot van ZEd. Gestrenge, commandantgeneraal, vice-president P. J. Joubert, begeleid door de heeren slippendragers staatssecretaris Reitz, staatsprocureur Smuts, hoofdrechter Gregorowski, I. van Alpen. J. Minnaar, J. Marais, Kretschmar, directeur Z. A. S. M., dr. Mansvelt, waarnemend commandant-generaal De Souza en P. Grobler.

Sluiten