Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationaal verlies tot u zeggen? Tezamen hebben wij voor de vrijheid gekampt en de huidige oorlog wordt door ons gevoerd ter wille van vrijheid en recht. Weinige weken geleden zag ik den overledene nog in de gevechtslinie. waar hij nederig en bescheiden de ontberingen deiburgers deelde als een trouw generaal, een waar Christen en een voorbeeld ter navolging voor elkeen.

Wij doorleven thans donkere dagen; nederlagen zijn ons deel tengevolge van de verkeerdheid in den lande. Geen verandering zal daarin komen totdat de oorzaak verwijderd wordt. In onzen overleden broeder vinden wij een voorbeeld. Hij genoot het vertrouwen des volks en verrichtte zijnen arbeid nauwgezet. Daarom — volgt hem 11a en de Heere zal ons vrede schenken op het door Hem beschikte tijdperk. Waarom is de sympathie der geheele wereld met ons? Ik gevoel in mijn hart dat de strijd een gunstig einde zai hebben. Met de hulp des Almachtigen zal onze kleine natie blijven bestaan. Als gij slechts denkt aan de kostbare levens die reeds geofferd zijn. zult gij u scharen om de vlag en tot het laatste strijden voor de rechtvaardige /.aak. Tot de nagelaten betrekkingen en u allen zeg ik: Weent niet, want de Heere zal u helpen. De ure der verlossing is niet ver. Laat ons bidden dat wij den hemel mogen bereiken evenals hy over wien wij thans rouwdrageii. Amen".

De heer W. Burger deelde meê hoe hij gedurende de laatste levensdagen van den Generaal hem lang en ernstig had hooren spreken en veel uit die gesprekken had geleerd; hoe generaal Jouberts laatste woorden geweest waren: „Wat zal er worden van ons arm volk!" en hoe zijn laatste gedachte bij zijn land was geweest. Spreker moedigde het publiek aan om dezen patriot tot voorbeeld ter navolging te bewaren opdat ons volk zyn groote mannen waardig zou blijven. Spreker drukte ook de hoop uit dat onze beproefde Staatspresident nu hem een Mozes ontvallen was, een Josua zou mogen terugvinden.

Nadat de aanwezigen aan de familieleden: „Dat 's Hoeren

Sluiten