Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis. Recht aangenaam was hun dus de ierm gestookte kachel in het logement „Den Burcht," en met volle teugen genoten zij de dampende koffie, die hen, in vereeniging met de broodjes met vleesch, geheel en al restaureerde. Intusschen hadden zij 't gezicht op „Den Burcht".

„'t Schijnt te zijn een oud gebouw, die burcht," zeide Ben.

„Dat zou ik meenen," antwoordde Lodewijk. „Hij moet nog uit den tijd der Romeinen zijn, die hem gebouwd hebben zooals zij 't andere dergelijke gebouwen deden, om het volk des lands uit die burchten te onderdrukken. Tevens heeft hij nog een historische waarde: want het was op hem, dat Gravin Ada, de dochter van Dirk VII en Aleid van Cleef, belegerd is geworden."

„Dat was tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, niet waar?" zeide Ben.

„Wel neen, mijn Engelsche vriend," zeide Lodewijk lachend. „Nu heb je 't heel en al mis. Onze gravin Ada leefde evenmin tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten als jelui koningin Elisabeth tijdens den twist tusschen de Roode en Witte Roos. Gravin Ada werd hier in 1203 belegerd en de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten begonnen in 1345)."

„En duurden tot 1493; dus bijna honderd en vijftig jaren, voegde Frits er bij, die ook eens zijn historische kennis wilde laten luchten. Daar ik vertrouw, dat mijn lezeressen en lezers wel op de hoogte zijn der geschiedenis van ons vaderland, zal ik hun het verhaal niet mededeelen, dat Lodewijk aan Ben deed van de korte, maar rampspoedige regeering der ongelukkige gravin.

Toen onze knapen genoegzaam gerestaureerd waren, beklommen zij de acht en zestig treden, langs welke men aan den zes ellen hoogen muur komt. Daarop traden zij door de met gebeeldhouwde wapens voorziene poort binnen en bestegen de hoogte, die langs den met zes en dertig kanteelen bezetten muur loopt, en van waar zij een uitlokkend gezicht over de stad Leiden hadden. Daarna be-

Sluiten