Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot danszaal voor de Prinsen van Oranje, maar onder Piins Willem V van hardsteen herbouwd en tot vergaderzaal voor de Staten-Generaal ingericht. Hier werd in 1796 de eerste Nationale Vergadering gehouden.

„Dat torentje aan de linkerzijde der groote ridderzaal," vervolgde mijnheer Van Gent, toen zij uit de troonzaal kwamen, „is ook nog merkwaardig." Hier stond het schavot, waarop de grijze Oldenbarnevold het leven verloor onder beulshanden. En daar vlak over ons is een merkwaardige kapel, de oudste kerk van Den Haag, tegenwoordig in gebruik bij de Roomsch-Katholieken, onder den naam van Hofkerk. Zij heette vroeger de „kapel van Maria ten Hove" en is waarschijnlijk door Graaf Willem II gebouwd en door diens zoon Floris V voltrokken. In deze kapel woonden de vroegere graven van Holland en Zeeland de godsdienstoefeningen bij. Na de Hervorming werd zij tot een Gereformeerde kerk ingericht, waar, op last der Staten van Holland, in de landtaal en, sedert 1592 vooral ten genoegen van Louise de Coligny, ook in het Fransch werd gepredikt. Toen men bij het verbouwen in 17(55), de fondamenten van den muur aan de zijde van het Binnenhof opbrak, vond men daar verscheidene houten en looden grafkisten, waarin zich het gebeente der Oudhollandsche graven bevond."

„En heeft men die beenderen bewaard?" vroeg Flits.

„Men kon 't niet. Zoodra zij met de buitenlucht in aanraking kwamen, vielen zij in elkander. Een der lijken echter, dat in een looden kist lag, was door een sterk vocht vrij wel bewaard. Uit de wonden, welke het aan den hals en in het gezicht had, veronderstelde men, dat dit het lijk van Willem IV moet zijn geweest, die in 1345 in den slag bij Warns tegen de Friezen is gesneuveld. In de kist van Jacoba van Beieren was het hoofdhaar nog ongeschonden bewaard; men heeft dat naar het museum gebracht en daar zullen wij het straks zien."

Daar het te koud was om lang stil te staan, waren zij tot genoemd buis doorgewandeld en beschouwden hier

Sluiten