Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien van hooge geboorte verzoenen en verontschuldigen alles. Daarenboven bestaat hier een hemelsbreed onderscheid ; de hertog was volstrekt door geene gelofte gebonden, hij kon weêr trouwen als hij dat verkoos."

Zij leunde weer achterover in haar stoel, streek de kanten linten van haar muts zacht uit het gezicht en vouwde de handen in den schoot, terwijl zij het hoofd vooroverboog. „Gij kunt eigenlijk dergelijke toestanden niet beoordeelen, Boudewijn. Fanny was uwe eerste en eenige liefde en wij hebben onze dochter met ingenomenheid aan u tot vrouw gegeven. Toen gij u aan haar hadt verloofd, weenden uwe ouders vreugdetranen en noemden u hun eer en hunne kroon, omdat gij den blik, bij het doen eener keus, naar boven hadt geslagen en nooit in onzalige afdwaling beneden u hadt rondgezien." Met een diepen zucht viel zij zich zelf in de rede en zat vol bekommering voor zich te staren. „God weet, welke zorgzame, trouwe moeder ik altijd ben geweest! zeker niet minder dan de uwe, en toch moet ik het verdriet beleven, dat mijn zoon op den dwaalweg komt — Herbert doet mij in de laatste dagen een ontzaglijk verdriet!"

„Wat, die modeljongen, mama!' riep mijnheer Lamprecht. Hij had onder de lange reden zijner schoonmoeder met gebogen hoofd op en neêr door de kamer geloopen, gedachteloos de figuren tellende in het kleed op den grond. Nu bleef hij op eens aan het andere einde van de kamer stil staan en keek met spotachtig vragenden blik naar de oude dame.

„Hm, hm," zeide zij en hief diep gekrenkt het hoofd naar de hoogte. „Een modeljongen is hij in alle opzichten. Hij heeft een groot doel."

„Och ja, dat is net als ik straks zei. Hij zal eerst stijgen en stijgen, tot hij alle anderen onder zich ziet en niemand boven zich dan de allerhoogste in den staat."

„Keurt gij dat af?"

i,VVel zeker niet, als hij er de kracht maar voor heeft. Maar hoe velen zijn er tegenwoordig niet, die hunne overtuiging met het meeste gemak ten offer brengen, die huichelen en kruipen voor het gezag, om op die manier eens van flikflooiers en vleiers invloedrijke mannen te worden met middelmatige koppen."

„Gij schimpt en scheldt op de meest getrouwe toewijding en zelfverloochening," riep de oude dame toornig uit. „Ik vraag u, zoudt gij de vermetelheid, de driestheid hebben, een meening te bestrijden, die in de hoogste kringen werd gekoesterd? Ik weet heel goed, dat niemand liever aan eene uitnoodiging in die

Sluiten