Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^hamieren^D^had'zijHzoo honderdTm T der °ude

zij was er zelfs meer dan een* u , alen a,s kind gehoord den eersten sSp. En hoe dS&ï d°"r f*"""*»'

"jet verteld, dat doo? d,e noort de -onï ^ S°fie haar we' rijkdom der Lamprechts geIi JnlWage,lVrachten. die den werden ingezonden. Dat had hfar vr maakten- de werel<» schelen, maar nu keek zij onuillekeurT^ ^ ^ ^""en

daar in het verwulf nog de sporen boven- als moest zij

81f "-«sn^ssz,en'd,e

jmdere „ogen aan sindf zj d ™oefc„™™': ^««he huis met leeren zien! Onwillekeurig stond zii we g' 'f'26" e" studie ha<* schreden vooruit had gedln Dorre 7J Stll'.nadat ziJ een paar voeten, de lindeboomen, wat waren S1"6" ntselden onder hare al een deel hunner bladeren afeeschnH™0* £e.worden ! hadden »og altijd de donkere muur van £ ■ e" achter die hoornen dien bewusten avond, wierp de tn^/T5' Nu> evenals op haar schijnsel over de plaats verlKe vP de keuken

gedaan — een breed stuk muur van de J ud Z'J °ok altiJd dieping en liet de steenen bïon?Pbovenverhelder uitkomen teeen de «U mid<Jen op de plaats wit en lichte stuk gevel van den ^ ,Ucht En "u ver-

nuchtere, stijllooze voorgebouw'1 i?" ,pakhuis en het groote groote verbazing der wederger F ^ tC ziJV,eugel droeg tot' -"--karakter, £ steene„ 4ur dt £?ï renais-

stralen verhiel, en waar Herhert 'later » t°?g boven <le ™er«eenen naar gegooid hadden lafee^'fi ' °ok, dikvvi'ls schoon geëvenredigde waternvmf r ► u" Sebeelt,houwde en *9 aan die steenen dach? ^ oS ^ beefde er nu va"- als naam gehad van rijke kooplieden en " LamPrechts hadden den van hunne medeburgersuküenöuden'l'T™ daarb* a,s ™er smaak, wien het echter weinie te Jn mannen van kunsten

met Vh°')r jgan^er voor hen ovfrhad dorh H °m den '°f dien et het genieten van het schoon i l » tevreden waren

"eemdehng verboden^ voor eïï™ Kh^ir' ï" °°« ™ <*>

En dat was het ware! De dochSr i, " hadden bestemd.

SST " ge"hK"- °C ■»•» bee,rh„^tdt',ïren 5

Sluiten