Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verbond !" Een lieve lach, schalksch en ernstig tegelijk, plooide zich om haar lippen.

Hij drukte haar een kus op het voorhoofd ; een oogenblik later was zij weer in de salon.

Tante Sofie was er niet meer. Met de mand met zilver was zij naar beneden gegaan, om gauw voor Grete de thee klaar te maken. De knecht deed de lichten uit van de groote kroon en Reinhold nam het suikerwerk, dat in de schaaltjes over was gebleven, en deed dat in een paar flesschen, om het te bewaren voor een latere gelegenheid. Mevrouw Marschal zat gemakkelijk in een hoekje van de canapé en hield zich bezig met het patiëntiespel van eiken avond. Grootmama en broeder gaven daarom den avondgroet van Grete vrij koel en achteloos terug.

Het meisje trok zich dat bitter weinig aan. Integendeel, zij was blij, dat zij zoo spoedig door kon gaan en boven niets meer te doen had. Maar toen zij de schemerachtige steenen zaal doorliepen, om naar beneden te gaan, stond daar voor een van de ramen, die op de plaats uitzagen.... de landraad. Grete had niet meer aan hem gedacht, te minder, omdat zij geheel vervuld was van de vreemde, raadselachtige woorden, die zij zoo even van papa had gehoord. In het bezit van een helder verstand en vasten wil, had zij zelden een innerlijken tweestrijd te voeren gehad, zij wist er misschien daarom te moeielijker plaats voor te vinden in een mannenziel.... Zou het mogelijk zijn, dat die koele, hoog in aanzien staande jongeman voor een oogenblik door de herinnering overmeesterd werd en nog eens dat jonge meisje met de gouden lokken aan de overzijde voor zich waande te zien?

„Goeden nacht, Grete," sprak hij op heel anderen toon, als de beiden die in de salon waren.

„Goedennacht, oom !"

HOOFDSTUK X.

De „tuinkamer had altijd iets aantrekkelijks voor Grete gehad. Zij bevond zich in de benedenverdieping van den zijvleugel, waarin de spookkamers waren, en grensde aan de vroegere slaapkamer van de kinderen. Een donkere gang, evenals die akelige gang boven, liep achter de kamers langs en scheidde, ook met

Sluiten