Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij hebt meer gedaan dan van u te vorderen viel en mij in mijn rookhol opgezocht — wie zou mij dat een half uur geleden hebben durven beloven ? Daarom Herbert, geef uw kleine mama den arm en breng haar spoedig en netjes weer in de slede."

Met een beleefd gebaar deed hij de deur open, en de oude dame, de beide handen diep in de mof gestoken, stoof hem haastig voorbij en was een oogenblik later in de duisternis verdwenen.

Op dat oogenblik bukte Grete om de camelia op te rapen, die Herbert bij het losmaken van zijn pels, uit het knoopsgat had laten vallen,

„Och, zij was bijna vertrapt geworden." zei hij met medelijdende stem, terwijl hij de bloem bekeek. „Dat zou mij toch gespeten hebben ! Zij is zoo schoon, zoo frisch, zoo stralend als de geefster zelf, vindt gij ook niet ?"

Zwijgend keerde zij zich om naar het raam, waar grootmama buiten ongeduldig tegen stond te tikken. Herbert borg de roode bloem, gelijk hij dat eens de witte roos had gedaan, in zijn borstzak, schudde zijn vader de hand tot afscheid en ging heen.

HOOFDSTUK XXI.

De opening van het testament had plaats gehad en had een groote teleurstelling bereid aan de onlangs ontslagen fabrieksarbeiders. Het was een stuk van oude dagteekening. Weinige jaren na zijn huwelijk was de handelsraad van zijn paard gevallen, de doktoren hadden hem niet ontveinsd, dat zijn toestand bedenkelijk was en toen had hij zijn testament gemaakt. Gelijk bij de opening bleek was het een kort stuk, dat weinig bijzonderheden bevatte. De nu overledene mevrouw Fanny was tot universeele erfgenaam benoemd, terwijl tegelijk bepaald was, dat de heele zaak van de hand moest worden gedaan, omdat er geen mannelijke afstammelingen waren. Eerst een jaar later werd Reinhold geboren. Deze laatste wil had dus zijn rechtsgeldigheid verloren en de beide erfgenamen, Grete en Reinhold, traden in hunne onverkorte natuurlijke rechten.

Dadelijk na den afloop der openingsplechtigheid was Grete naar Dambach teruggekeerd, omdat Grootpapa haar nog noodig

Sluiten