Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

beiden zich tot den geheelen mensch, omdat zij licht werpen op de kern van zijn wezen, hem zichzelven leeren kennen en dus beter doen begrijpen, hem zijn plaats aanwijzen in de schepping en zijn levensdoel openbaren. Doch er is een kenmerkend onderscheid in de wijze waarop deze beide geestesrichtingen het vraagstuk hebben ter hand genomen.

Terwijl de theosofie zich stelt op het standpunt der Oostersche wijsbegeerte en zegt haar kennis ontleend te hebben aan de Groote Meesters eener occulte Broederschap, is het spiritisme uitgegaan van den mensch zelf als studie-object van onstoffelijke krachten. Terwijl de theosofie de nederdaling van den Goddelijker geest in den mensch langs de vernuftig getrokken lijnen van een wijsgeerig stelsel betoogt, klimt het spiritisme van den mensch op tot de erkenning van hoogere gebieden en een den Kosmos doordringende Alkracht. Terwijl de theosofie begint bij den Schepper en eindigt bij het geschapene, vangt het spiritisme aan bij het schepsel om tot zijn Schepper op te klimmen.

Natuurlijk brengt het verschil in uitgangspunt meermalen verschil in zienswijze met zich, maar er is veel meer, dat beide richtingen

Sluiten