Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

veeJ zij verplicht is aan het streven van den enkelen mensch. De groote massa is traag in het denken en langzaam in het ontwikkelen. De meeste menschen vegeteeren op wat anderen hebben gedacht. Zij zijn nadenkers, geen zelf-denkers. Zoo komt het, dat de strever, de padvinder, zijn medemenschen vooruit is. Door eigen energie aangeland in onontdekte gewesten, gewaagt hij luide van het wijder uitzicht, dat zich voor hem opent, het nieuwe verschiet, dat hij aanschouwt. Maar de groote massa, weinig genegen tot de inspanning, die het volgen van den vooruitstrevenden mensch zou kosten, knijpt de oogen stijf dicht en houdt zich de ooren toe. Doch er zijn reeds enkele volgelingen en zij voegen hun roepstem bij die van hun voorganger en breken gaten in de wanden van het vooroordeel, zoodat het nieuwe Jicht rijkelijk naar binnen stroomt, en eindelijk moet de groote massa wel zien en hooren, of zij wil of niet. Dan komt zij in beroering en loopt over, assimileert de nieuwe denkbeelden en geeft ze liefst als oorspronkelijk uit.

Schoksgewijze heeft de menschheid zich ontwikkeld. Telkens dommelt zij in en telkens

Sluiten