Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

omstandigheden te veranderen, om geheel andere werkingen te voorschijn te roepen. Bij zeer lage temperaturen, naderend tot de critische, schijnen geen scheikundige reacties meer op te treden: dan zijn de stoffen in waarheid dood.

Doch niet alleen, dat de levenlooze stof kan sterven, zij vertoont in sommige gevallen ook verschijnselen, welke gelijksoortig zijn met de bij levende organismen geconstateerde. Metalen kunnen niet aanhoudend eenzelfde bewerking ondergaan, zonder schade te ondervinden aan hun deugdelijke eigenschappen : zij worden moe. Ook zijn zij niet ongevoelig voor verdoovende middelen: een tindraad, onder chloroform gezet, verliest zijn warmte- en electriciteit-geleidende eigenschappen.

Toch is noch in scheikundige samenstelling, noch in physischen bouw eenige verandering te constateeren. Er moet dus in deze stoffen onder de werking van de daarop uitgeoefende prikkels een wijziging zijn gebracht, die stoffelijk niet tot uitdrukking is gekomen. Zij zijn psychisch aangetast.

Wie zal zeggen of het stofatoom niet den indruk bewaart van zijn lotswisselingen ?

Sluiten