Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

voordat aan deze voorwaarden was voldaan. Doch toen de tijd rijp was, toen de organiseerende levenskracht ') gelegenheid had zich te openbaren, hebben onder haar werking de stofatomen zich samengegroept tot een geheel ander soort van verbindingen. Als in een boek, zijn in de aardlagen de aanteekeningen bewaard van de ontwikkelingsgeschiedenis van het leven. In oorsprong onveranderlijk hetzelfde, zijn de eindpunten van ontwikkeling altijd andere geweest. Eerst vormlooze, geleiachtige massa's, dan samengepakte ééncellige lichamen, langzamerhand gehuisvest in kristallijnen omhulsels; een meer verfijnde bewerktuiging als gevolg van een meer gespecialiseerd waarnemingsvermogen; straalvormige, bolronde lichamen, opgebouwd uit gelijk en gelijkvormige deelen ; bepaalde deelen van het lichaam belast met bizondere functiën, den bouw van afzonderlijke organismen in symetrische lichamen veroorzakend; al deze levensvormen in den loop der eeuwen steeds meer veredeld en geschikt gemaakt tot een verblijf in altijd ijler middenstof; de

') Zie mijn «Handleiding tot de kennis van het spiritisme", ie dr. bl. 175.

Sluiten